Det opplyser Møre og Romsdal fylkeskommune i en pressemelding.

Ifølge pressemeldingen blir prosjektet utført i samarbeid med FoU-miljø, Ålesund- og Kristiansund kommune og næringslivsaktører, med et mål om å få flere til å reise med miljøvennlig kollektivtransport, og å få mer trafikk over fra vei til sjø. Ett av tiltakene for å oppnå dette er et framtidsrettet system for persontransport på sjøen med selvkjørende båter i bynære områder, og for Møre og Romsdals del blir løsningsforslagene i prosjektet knyttet opp mot mulighetene dette kan gi i Kristiansund og Ålesund.

– I prosjektet har vi valgt å se på Ålesund og Kristiansund som to mulige alternativer for slike løsninger i vårt fylke, på grunn av byenes tilknytning til sjøen. Disse løsningene må bidra til å øke mobiliteten i transporttilbudet og være brukervennlig for at folk skal velge å reise kollektivt. Selvkjørende båter på sjøen i større byer kan være et godt bidrag i denne sammenhengen, sier Marte Berild Hjelle, rådgiver ved samferdselområdet, og prosjektleder for Smartere transport i Møre og Romsdal fylkeskommune.

– Det er mange ting som må på plass før vi kan se selvkjørende båter på sjøen, men dette prosjektet gir et grunnlag for videre utvikling. Resultatene vil være viktige, og vil trolig legge føringer for mulighetene for videreføring, utvikling og realisering av konseptene som er utarbeidet i prosjektet. Kostnad i forhold til nytte er et sentralt tema. Det samme gjelder utfordringer knyttet til regulativutfordringer. Vinteren 2023 er satt av til å sammenfatte resultatene i alle delprosjektene, og presentere mulighetsstudiet på en helhetlig og god måte, fortsetter hun.

Prosjektets årsrapport for 2022 blir presentert for samferdselsutvalet 1. februar, og det er planlagt flere arrangementer utover året for å formidle arbeidet og for å synliggjøre potensialet i resultatene for næringsliv og virkemiddelapparat.

Les også: