Kari Henriksen, som er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, langer ut mot KrF og Kjell Ingolf Ropstad i et innlegg i Tidens Krav den 17. desember. Hennes anliggende er at hun mener regjeringen ikke leverer i kampen mot barnefattigdom.

Det er tydelig at Henriksen har en svært selektiv hukommelse. Etter åtte år med den rødgrønne Stoltenberg-regjeringen var det i 2013 blitt 15 000 flere fattige barn i Norge. Denne ubehagelige situasjonen ble tatt opp på Arbeiderpartiets landsmøte våren 2013, og i den forbindelse tok tidligere statsminister Torbjørn Jagland et oppgjør med sitt eget parti. Jagland etterlyste blant annet en oppjustering av satsene for barnetrygd og midler som kunne sikre at barn med fattige foreldre fikk råd til å være med på fritidsaktiviteter.

Daværende forskningskoordinator i Fafo, Roy A. Nielsen, ble intervjuet av Dagbladet i sakens anledning. På spørsmål om hva som ville være viktigst for å hjelpe de fattigste barnefamiliene, var hans svar at en oppjustering av barnetrygden var det som ville hjelpe de familiene som sliter mest.

Hulheten i angrepet fra Kari Henriksen blir åpenbar sett i lys av en slik historieleksjon. Gjennom åtte år ved makten greide ikke Arbeiderpartiet og deres rødgrønne regjeringspartnere å levere verken på økt barnetrygd eller tiltak for å sikre økt deltakelse i fritidsaktiviteter for barn fra fattige familier. KrF har klart å innføre et fritidskort og øke barnetrygden betydelig – for første gang på over 20 år – i løpet av de snaue to årene vi har vært i regjering.

Les også

Ropstad på avlatsreise: – Han deler ut mat til de fattige med pressen på slep

Kari Henriksen tar også feil om profilen på statsbudsjettet for 2021. For barn og ungdom kan jeg nevne at vi viderefører tiltakspakke for dem som har blitt rammet ekstra hardt av korona-pandemien. Vi reduserer nå foreldrebetalingen i SFO for de som trenger det mest i 3.- 4. trinn. Det er en viktig videreføring av satsingen fra i fjor hvor foreldre med lav inntekt fikk redusert foreldrebetaling for barn i 1.- 2. Trinn. Vi viderefører og utvider også forsøket med gratis SFO for barn og unge fra lavinntektsfamilier og under barnevernet.

For alle familier med barn opp til seks år øker vi i dette budsjettet barnetrygden for tredje gang. Vi øker også engangsstønaden ytterligere og beholder selvsagt kontantstøtten. Dette gjør vi for å styrke småbarnsforeldrenes økonomi, og denne økningen innebærer at barnetrygden de siste to årene har økt med 7 200 kroner i året for denne aldersgruppen. Dette er en historisk satsing og en treffsikker måte å nå de familiene som har minst på.

I tillegg styrker vi rettsikkerheten for alle utsatte barn i Norge. Koronasituasjonen med nedstengning av samfunnet har ført til at enkelte barn har vært hjemme og redde i hjem hvor vold og overgrep mot barn foregår over alt for lang tid. Det et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Regjeringen ønsker å forebygge vold og overgrep mot barn og øker midlene til dette med nesten 90 millioner kroner i 2021. Da er den samlede satsingen til opptrappingsplanen rundt 1,1 milliarder kroner i 2021.

Eksemplene er mange på at statsbudsjettet tar de mest utsatte og de som trenger det mest på alvor. Det kommer store sosiale løft for mange grupper av samfunnet med neste års budsjett, og KrF taler hele tiden de utsattes sak. Ved å spille på lag med og gi større spillerom for frivillige organisasjoner, gjør vi sammen det vi kan for å hjelpe og støtte dem som trenger hjelp, både nå i julen og i tiden som kommer.