Sendingen produseres av Smøla kommune, og finnes her (ekstern lenke): Kommune-tv Smøla

Saksliste:

Åpen spørretime

Godkjenning av innkalling og saksliste

Orienteringssaker

1/19 Verdiskaperprisen 2019

2/19 Ordførerens orienteringer

Referatsaker:

17/19 Statsbudsjettet 2020 - Kommuneopplegget

18/19 Kommunebesøk 1.halvår 2020

19/19 Samarbeidsprosjekt for utvikling av rehabiliteringstjenestene i Møre og Romsdal

20/19 Havnestyret møteprotokoll 12.11.19 35

21/19 KNH - Innkalling til havnestyremøte 12.11.19 39

22/19 Havnerådsmøte 13.12.19 - innkalling

23/19 ReMidt IKS - Innkalling til konstituerende møte 14.11.2019

24/19 ReMidt IKS - protokoll fra konstituerende representantskapsmøte 14.11.2019

25/19 Innkalling til møte i kontrollutvalget 18.11.19

26/19 Protokoll fra møte 18.11.19

27/19 Protokoll fra representantskapsmøte i MRR

28/19 Referat fra møte Representantskapet 02.10.19

29/19 SNK KF - protokoll styremøte 02.09.2019

30/19 Protokoll Styret i Smøla nærings- og kultursenter KF 08.10.2019

31/19 Vedtatt møteplan 2020

Saker til behandling:

31/19 Økonomiplan og handlingsplan 2020 - 2023, budsjett 2020

32/19 Gebyrregulativet 2020

33/19 Budsjettkorrigering desember 2019

34/19 Temaplan Landbruk for Smøla kommune 2020 - 2023

35/19 Retningslinjer for salg av kommunale boligtomter i Smøla kommune

36/19 Anmodning om bosetting av flyktninger 2020

37/19 Vedlikeholdsplan kommunale bygg

38/19 Søknad om etterlønn til ordfører

39/19 Smøla Nærings- og kultursenter KF - Suppleringsvalg styremedlem

40/19 Valg av ungdomsråd for 2019-2020

41/19 Valg av Ungdomsråd for perioden 2019 - 2023

42/19 Valg av repr. til Kristiansund og Nordmøre havn for perioden 2019 - 2023

43/19 Representanter i Nordre Nordmøre Bru og Tunnelselskap AS2019 -2023

44/19 Valg av Politiske representanter i vassregionutvalget 2019 - 2023

45/19 Valg av styremedlemmer i Imarfinans AS for perioden 2019 - 2023

46/19 Valg av representant og varamedlem til representantskapet for Nordmøre Krisesenter IKS

47/19 Valg av medlemmer for Smøla museum og Norsk myrmuseum2019 - 2023

48/19 Valg av Klagenemnd 2019 - 2023

49/19 Valg av skattetakstnemnd 2019 - 2023

50/19 Valg av representanter til Interkommunal arkiv for Møre og Romsdal IKS sitt representantskap 2019 -

2023

Drøfting og informasjonssaker

Spørsmål til møteleder

Interpellasjon:

1/19 Interpellasjon - utredning om regiontilhørighet