Direktesendingen produseres av Kristiansund kommune, og du kan følge den i videovinduet over.

Saken som trolig vil skape mest debatt i torsdagens møte handler om Bolgneset næringsområde. Her har Bolgneset Utvikling AS lagt lokk på innsyn før behandlingen av reguleringsplanen for området i bystyret. Selskapet, som er heleid av Kristiansund kommune, begrunner det med at de driver i konkurranse med private.

Da plan- og bygningsrådet i Kristiansund hadde andregangsbehandling av reguleringsplanen, ble rådmannens innstilling vedtatt med åtte mot én stemme. I etterkant har Nordmørslista og Miljøpartiet De Grønne klaget på formalfeil og krevd ny behandling av saken i plan og bygningsrådet, med ny avstemming.

Deler av opposisjonen i bystyret i Kristiansund kommer i torsdagens møte til å gå sterkt ut mot planene om å bygge ut Bolgneset.

Les også

Bolgneset: Kristiansund har lite areal å vokse på, derfor må det som er igjen forvaltes forsiktig

Saker til behandling:

8/20 - Godkjenning av protokoll fra møte 04.og 19.02.2020

9/20 - R-293 Bolgneset næringsområde- 2. gangs behandling og sluttbehandling

10/20 - Bolgneset Utvikling AS - Lån

11/20 - Forslag til planstrategi 2020-2023 og planprogram kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2032

12/20 - Mindre endring av Kommuneplanens arealdel 2009-2020 - oppheving av bestemmelse om reguleringsplankrav

13/20 - Revidert sentrumsplan - behandling av gjenstående innsigelser fra fylkeskommunen og fylkesmannen samt merknader fra private

14/20 - Forvaltningsrevisjon - Kartlegging og testing av rådmannens internkontroll

15/20 - Nytt forslag til medlem fra Kristiansund kommune til tilsynsrådet for kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontor

16/20 - Sluttrapporter store investeringsprosjekt

Referatsaker:

2/20 - Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Kristiansund kommune

Interpellasjon:

1/20 - Interpellasjon til bystyret fra Rødt - Allmenngjort minstelønn serveringsbransjen