Samferdselsdepartementet har nå gått i gjennom tilleggsutredningen som forelå før jul og har ifølge en pressemelding konkludert med at Møreaksen ligger fast.

Den konkurrerende Romsdalsaksen sendte tidligere i januar departementet sine kommentarer til tilleggsutredningen. De var til dels svært kritiske til hvordan den var gjennomført og stilte blant annet en rekke spørsmål knyttet til ulike forutsetninger.

– God jobb

– Statens vegvesen har gjort en god jobb med tilleggsutredningen av Romsdalsaksen. Nå har vi fått gjennomgått og oppdatert kunnskapsgrunnlaget for alle de ulike alternativene for kryssing av Romsdalsfjorden. Det har vært viktig. Statens vegvesen konkluderer med at den løsningen som ligger i Nasjonal transportplan, er den beste. Det er vi enig i, og dermed ligger Møreaksen fast, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i pressemeldingen.

Departementet viser til målene som ble satt for fjordkryssingen i 2011 og konkluderer med at Møreaksen er den løsningen som best oppfyller disse.

Det påpekes at Møreaksen har høyest trafikantnytte, kortere reisetid Ålesund–Molde, og størst utvidelse av bo- og arbeidsmarkedsregioner. Den har også høyest netto nytte når fastlandsforbindelsen til Gossen, et planlagt fylkesvegprosjekt, blir regnet med.

– Må se på helheten

Møreaksen har også lavere usikkerhet og risiko fordi planleggingsarbeidet har kommet lenger og mer av usikkerheten i prosjektet er allerede avklart, påpekes det.

– Det er helheten i de ulike alternativene vi må se på. Da er Møreaksen det beste alternativet basert på de målene som er satt for prosjektet, sier samferdselsministeren.