På FNs naturtoppmøte COP15 i Montreal i desember ble det vedtatt å verne 30 prosent av all natur på land innen 2030. I Norge er kun 3,6 prosent av kyst- og havområdene vernet. Nå er det nødvendig å sette nye utbyggingsplaner på vent inntil det foreligger en nasjonal plan for kysten.

Arealendringer er den alvorligste trusselen for naturmangfoldet. Selv om natur er beskyttet gjennom lovverk, gis det ofte unntak og tillatelse til å gjøre nye inngrep.

Det skjer i vårt nærmiljø, i våre egne kommuner

Mens vi snakker om behovet for vern av natur i Norge, vedtas stadig nye utbygginger i kystlinja. Ofte står det ressurssterke interesser bak utbyggingsplaner. Søkelyset på økonomisk verdiskaping er så stor at vi overser at vi bor midt i noe av verdens mest unike naturlandskap. Med investorers ønske om økonomisk vinning fristes kommunepolitikerne til reguleringer med lovnad om aktivitet og arbeidsplasser. Områder forbeholdt natur og friluftsliv omreguleres til ny industri.

Vi leser i avisa om noen av planene, Bolgneset og Hyttneset. Og Tøfta-Stavneset, om og om igjen. Svaberg skal sprenges, masser dumpes i havet, det biologiske mangfoldet lider, kulturminner ødelegges, naturen og nærturen forsvinner.

Legg ny industri til områder som allerede er utbygd

Min kommune, Averøy, dukker til stadighet opp på næringslivets toppliste for vellykkethet. Et område med stor aktivitet, verdiskaping og tilrettelegging av industri langs kystlinja.

Nå er det på tide å gjenbruke industritomtene. Å forvalte allerede nytta tomter med ny fremtidsrettet industri, vil være en satsning både for både næring og miljø.

Men likevel må vi kjempe kampen i havgapet på nytt og på nytt. For de små arealene som fortsatt ligger igjen mellom utbygninger. For kystnatur og kulturminner på land og under vann. For et friluftsområde med nærturen for tilgrensende by og bygder, og hvor turaktiviteten løfter folkehelsa mot nye høyder.

Bevar Tøfta-Stavneset

Med Kristiansund som nærmeste nabo, ligger området Tøfta-Stavneset ytterst mot nordvest på Averøy. Fyret på Stavneset har som turmål over 20.000 besøkende årlig. Landskapet var vernet mot utbygning regulert som et LNFR-område, forbeholdt landbruk, natur og friluftsliv. Kommunen ønsket å tilrettelegge omregulering for oppdrettsanlegg på land, med utslipp til sjø i et kystområdet hvor gjeldende sjøområdeplan[AE1] er bestemt å være fritt for akvakultur. Innsigelser og frarådinger kom fra Fylkesmannen, fra Miljødirektoratet og fra Klima- og miljødepartementet, men ble trumfet politisk gjennom av Monica Mælands Kommunal- og moderniseringsdepartement i 2019[AE2] . I neste høringsrunde for tildeling av konsesjon ble forslaget på nytt avvist fra fylket.

Og nå står vi midt i kampen igjen.

FNs naturavtale og kysten vår

I desember kom klima- og miljøminister Espen Barth Eide hjem fra FNs naturtoppmøte med en ny naturplan i kofferten. Midt i det som omtales som en naturkrise, har Norge bidratt til en internasjonal avtale om 30 prosent vern av verdens natur på land innen 2030. I tillegg skal 30 prosent av all ødelagt natur restaureres.

I Norge har debatten bare så vidt begynt. Vi har så langt vernet 17,6 prosent [AE3] av landarealene. Det meste er høyfjell, og debatten rundt hytteutbygging i fjellområder er i full gang.

Nå må vi starte å snakke om kysten vår. Norge har spesielt lite hav-vern. Kun 3,6 prosent av kyst- og havområdene våre er vernet.

God økonomi i å spare naturen

Kampen står om å ta vare på de små bitene som er igjen av kystnaturen, over og under vann. Tar vi vare på disse så blir behovet for å restaurere natur mindre.

For FNs naturavtale krever også natur-restaurering. Restaurering av natur er ikke bare økonomisk kostbart, men ofte umulig når sprengladningene allerede er avfyrt, når det fredede skipsvraket er knust og korallene drept.

Det haster å verne deler av kysten vår nå. Midt i en naturkrise må vi bevare de små områdene som fortsatt er intakt. Norge må få på plass en nasjonal naturplan for kysten før nedbyggingen bit for bit fortsetter.

Les også

La en av de få gjenværende naturperlene på Averøy bestå

Les også

Oppdrett på Stavneset: – Hvor er empatien og respekten for den flotte naturen som blir rasert?

Les også

Oppdrett ved Stavnes Fyr: – Biologisk rapport favoriserer utbygger

Les også

Stavneset er truet igjen

Les også

Oppdrett på Stavneset

[AE1]https://www.nipr.no/tjenester/prosjekter/prosjektarkiv/sjoomradeplan-for-nordmore.24609.aspx

[AE2]Nyheter, Averøy | Massive protester hjalp ikke; Monica Mæland sa ja likevel til landbasert oppdrettsanlegg (tk.no)

[AE3]https://miljostatus.miljodirektoratet.no/miljomal/naturmangfold/miljomal-1.3