Gå til sidens hovedinnhold

Romsdalsaksen svarer Austvik, Statens Vegvesen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvem har mest feil?

Delrapporten fra Horgen Consult som er oversendt media, politikere og SVV Midt omhandler kostnader som SVV Midt presenterte i sin «utredning» 6. des-19. I sitt leserinnlegg kommenterer ikke Håvard Austvik noe om kostnader… Bemerkelsesverdig…

«I utredningen om kryssing av Romsdalsfjorden fra desember 2019 har Vegvesenet lagt til grunn det alternativet Romsdalsaksen AS har fremmet. Den eneste forskjellen er at vi har lagt inn et lite seilingsløp i brua mellom Veøya og Sølsnes. I tillegg har vi også sett på veg med 110 km/t.»

Er det så enkelt å utføre en utredning som ifølge SVV Midt skulle koste 750 mill og ta mange år? Ærlig talt…

«Tautratunnelen er den undersjøiske tunnelen i Norge det er gjort mest omfattende geologiske undersøkelser av. Vi har ikke funnet krevende grunnforhold.»

Vi kan i alle fall være enig om at det ikke er noen undersjøisk tunnel i Norge som man har brukt like store ressurser og kostnader på i en prosjekteringsfase, som Tautratunnelen. Vi tviler heller ikke på at SVV sitter på betydelig informasjon om denne.

Likevel kommer en ikke utenom at Tautratunnelen krysser en sone som geologisk sett kan være utfordrende. Nesten all erfaring med slike tunneler tilsier at usikkerhet og overraskelser oppstår. Med flytebruer unngår man slik usikkerhet. Der har man full kontroll på produksjon og forankringer.

«Som i all planlegging, har vi lagt til grunn det vi vet og ikke vet. Siden planleggingen av den vedtatte løsningen er kommet langt, har vi godt faktagrunnlag for Møreaksen om blant annet grunnforhold og vind. Det er derfor lite usikkerhet. For Romsdalsaksen har vi færre opplysninger, og må derfor legge inn noe større usikkerhet.»

Ja, og derfor blir det riv ruskende galt å sammenligne prosjekter med så ulik detaljeringsgrad/nivå på den måten som det her er gjort og attpåtil kalle det en utredning. Dette er ikke fagetaten SVV verdig.

«Samferdselsdepartementet har bestemt at ny E39 Ålesund-Molde både skal knytte byene og bo- og arbeidsmarkedene tettere sammen, og gi en bedre veg for langdistansetransporten. Begge målene er selvfølgelig vurdert i alle utredningene Vegvesenet har gjennomført».

Ja, og med korrekte inndata i analysen viser RA en lengt bedre samfunnsnytte og likeverdig bo- og arbeidsmarked. I tillegg er det fra Samferdselsdepartementet gitt føringer for hvordan dette skal løses ved å unngå lange dype undersjøiske tunneler og bygging gjennom tettbebyggelser. At langdistansetransporten skal få en bedre vei med MA er uhørt. Her må tungtransporten over en unødvendig «fjellovergang» - som Tautratunnelen egentlig er, bare snudd på hodet, før den må «trokle» seg gjennom bypakke Molde med flere rundkjøringer. Dette er i alle fall ikke tilrettelegging!

At kostnadene for lange høgbruer øker mer enn lineært med lengden er et kjent fenomen. Våre kilder i fagmiljøene sier dette nærmest er fraværende med flytebruer inne i Norske fjorder. Men en videre diskusjon om dette overlater vi til fagmiljøene.

Så til slutt, her trekker SVV igjen «Veøyakortet». Dette mener vi benyttes for å så usikkerhet om muligheten for å berøre Veøya. Om vi noen gang skal få svar på dette, må der igangsettes en utredning. Vi presiserer nok en gang at det er mulig å realisere RA uten å berøre Veøya.

Romsdalsaksen «skriker etter» en fullskala og uhilda utredning!

Ja, RA vil presentere fullstendig rapport når den blir ferdig og endelig, men vi kan ta med Horgen sin enkle oppsummering/konklusjon. Vi håper våre politikere leser og forstår dette:

** 5,5 km med flytebru er sannsynligvis 3 milliarder rimeligere enn 16 km dobbeltløpet undersjøisk tunnel

** 500 meter lang «normalbru» over Sekkensundet er sannsynligvis minst 4 milliarder rimeligere enn 2 km lang «ekstrembru» over Julsundet

** 12 km ny veitrase i Romsdalsaksen er rimeligere enn 15 km nye enkeltløpede tunneler i Møreaksen

** Vedlikeholdskostnader for 20 km felles E136/E39 er rimeligere enn hver for seg

** Vedlikeholdskostnader for flytebruer i Romsdalsaksen er langt lavere enn for undersjøiske (og oversjøiske) tunneler i Møreaksen.

** Romsdalsaksen har ikke mange milliarder i følgekostnader.

Kommentarer til denne saken