Stein Kristiansen og partiet Rødt bruker stortingsvalgkampen til å slå tvil om Senterpartiets standpunkt i sykehussaken. Svaret er at det er vel ingen parti på Stortinget som har et så avklart standpunkt i saken som oss. Det er selvsagt ikke slik at jeg har noen private meninger i denne sykehussaken. Jeg er stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson, og jeg uttaler meg ut fra det som Senterpartiet har stemt for og står for. Rødt burde heller brukt tiden til å presse på de andre partiene som har stemt mot Senterpartiet i saken, når denne har vært til behandling i Stortinget. Når Stein Kristiansen skriver at Senterpartiet ikke har definert innholdet i Kristiansund sykehus, er det direkte feil.

Les også

Senterpartiet i spagat

Allerede i 2017

Ingen, og jeg gjentar, ingen parti har på Stortinget definert innholdet i Kristiansund sykehus mer detaljert enn oss. Det gjorde stortingsgruppen vår allerede høsten 2017 i forbindelse med Stortingets behandling av lånesøknaden til nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal i statsbudsjettet for 2018. Flertallet på Stortinget ga da sin tilslutning til lånesøknaden, og at dette skulle gå til finansiering av et felles akuttsykehus med et distriktsmedisinsk senter (DMS), med dagkirurgisk tilbud i Kristiansund. Senterpartiet mente at DMS ikke var godt nok og foreslo i stedet et avdelingssykehus i Kristiansund, ikke et DMS.

Ikke selge

Helseforetaket budsjetterte i saken med salg av Kristiansund sykehus. Verditaksten var satt til 28 millioner kroner. Senterpartiet skrev i innstillingen at det er avgjørende for at det i fremtiden skal kunne utvikles et godt og forutsigbart spesialisthelsetjenestetilbud i Kristiansund, som skaper trygghet for befolkning og fagfolk, at helseforetaket ikke selger sykehuset. Senterpartiet fremmet derfor forslag om at Kristiansund sykehus ikke selges. Vi fikk bare støtte fra SV. Senterpartiet prioriterte også 28 millioner kroner i vårt alternative statsbudsjett i 2018 til Helse Møre og Romsdal for å kompensere for et fremtidig salg av sykehuset. Tror Kristiansen at dette er min personlige prioritering? Nei, det er Senterpartiets prioritering.

Innhold

I innstillingen til saken skrev Senterpartiet videre at Kristiansund sykehus skal ha dagkirurgi og et poliklinisk tilbud innen de fleste områder. Dagkirurgi og skadepoliklinikk må være åpen i Kristiansund hver dag, og det må være tilbud om overnatting for pasienter som trenger dette. Videre sto det i innstillingen at Senterpartiet mener at Kristiansund sykehus må ha beredskap for akutte hendelser og ha stedlig ledelse. Samlet må det planlegges for nok sengeplasser og døgnbehandling, og forsvarlig grense for belegg må settes til 85 prosent, slik blant annet Den Norske Legeforening anbefaler.

Vi viste i innstillingen også til den faglige anbefalingen om å sikre skadde pasienters tilgang til akuttsykehus med traumefunksjon dersom transporttid til traumesenter er over 45 minutter, og at dette kan ivaretas ved sykehuset i Kristiansund. I innstillingen viste vi også til at Senterpartiet vil at det planlegges for barselavdeling og fødetilbud i Kristiansund, også i fremtiden.

Viktig å kjempe for

Jeg tror at det siste er viktig å kjempe for, fordi en fødeavdeling vil være avgjørende også for sykehusets fremtid. For saken sin del, burde Rødt endre valgkampstrategi. Å hakke på Senterpartiet i denne saken, gir ingen mening. Sannheten er at vi har vært en drivkraft på Stortinget for å sikre nødvendig innhold i Kristiansund Sykehus til hele befolkningens beste.