Som medmennesker blir vi berørte og engasjerte når vi leser i media om eldre som er for syke til å bo og klare seg hjemme, men som ikke får sykehjemsplass. Alle har en forventning om en trygg og verdig eldreomsorg, og vi har et lovverk som skal sikre at vi får den hjelpen vi trenger. Å sørge for en forsvarlig og verdig eldreomsorg er kommunens ansvar, og kan ikke tilsidesettes med begrunnelse i kommunens økonomi og ressurser. Kommunen skal tilby opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, dersom dette er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. 

Har blitt kontaktet

Å bli satt på venteliste forutsetter at hjelpebehovet kan ivaretas i hjemmet på en trygg og verdig måte, fram til sykehjemsplass blir ledig. Dessverre er det ikke alle som opplever å få ivaretatt behovene de har for trygghet og tilstrekkelig omsorg/pleie. Pasient- og brukerombudet mottar henvendelser både om mangelfullt tilbud, avslag på sykehjemsplass og spørsmål om rettigheter. Som regel er det fortvilte pårørende som tar kontakt. 

Det har vært flere medieoppslag knyttet til kapasitet og mangel på sykehjemsplasser, blant annet i Kristiansund kommune. Vi har lest uttalelser fra både politikere og kommunedirektører som omhandler kommunenes tjenestetilbud, og vi har blitt kontaktet av ulike interesseforeninger som er bekymret. Mange utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehus i påvente av kommunale omsorgstjenester. I tillegg står sterkt hjelpetrengende på venteliste, eller har langvarig opphold på korttidsplass mens de venter. 

Rett til å klage

Med utgangspunkt i dette er ombudet bekymret for om kommunene er i stand til å levere nødvendige og lovpålagte tjenester til alle som trenger det. Så hva kan man gjøre når en opplever at behovene ikke blir ivaretatt? Kommunen plikter å følge opp de opplysningene om hjelpebehov som de blir kjent med, og som gir grunn til vurdering og eventuell endring i tjenestene. Kommunen kan ikke kreve at folk skal bruke søknadskjema, eller vente på en formell søknad, før de tar stilling til at hjelpebehovet skal utredes. Opplysninger som kommunen må følge opp kan komme fra en innbygger eller kommunens eget personell. 

Dersom man er misfornøyd med kommunens tjenestetilbud kan det være lurt å gi en skriftlig tilbakemelding eller be om et møte. Man har rett til å klage på tjenestetilbudet hvis en mener det ikke er tilstrekkelig. Mottar man en tilbakemelding (vedtak) en er uenig i, kan man også klage. Hvis kommunen ikke endrer standpunkt/vedtaket, skal kommunen automatisk sende klagen videre til Statsforvalteren for behandling. 

Skal varsle arbeidsgiver

Ombudet erfarer at ansatte i kommunehelsetjenesten hver dag gjøre en stor innsats for å gi best mulig omsorg og pleie til pasienter og brukere, ut fra gjeldende rammer og vedtak. Vi vil allikevel minne om deres plikt til å varsle arbeidsgiver (kommunen), dersom de ikke kan yte de tjenestene de ser at brukerne trenger for at tilbudet skal være både forsvarlig og verdig. Kommunene plikter å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestene imøtekommer befolkningens behov. Både politisk og administrativledelse har ansvar for dette. 

Alle kan kontakte Pasient- og brukerombudet hvis man har spørsmål om rettigheter eller har behov for råd og  veiledning. Vår bistand er gratis, og vi har taushetsplikt.

Les også

Hvorfor er det fortsatt sykehjemskrise i Kristiansund? Hvorfor er det ikke tatt affære?

Les også

Ulike meiningar om eldreombodet i Surnadal