Med bakgrunn i artikler både i lokalpresse og sosiale medier, kan det synes som om arbeidet for fortsatt lokalsykehus i Kristiansund har fått i overkant oppmerksomhet i forbindelse med valg av regiontilhørighet. Til en viss grad kan dette være forståelig i og med at dette er et felles tema for de tre kommunene som nå er i prosess om regiontilhørighet, men samtidig kan det også være problematisk i den forstand at enkeltkommunenes ønsker og behov blir underkommunisert.

Aure kommune er allerede nært knyttet til Trøndelag både geografisk, kulturelt og ikke minst når det gjelder næringslivssamarbeid. Vi vet, og har erfart, at det faller mest naturlig og ikke minst gir mest og best utbytte, å vende seg til Trøndelag når det gjelder næringsutvikling og næringslivssamarbeid. Det beste eksemplet her er selvsagt samarbeidet mellom Hemne (nå Heim), Hitra og Aure om etableringen av Equinor sitt anlegg på Tjeldbergodden. Vi glemmer heller aldri at vi ble direkte motarbeidet av Møre og Romsdal fylkeskommune i realiseringen av dette prosjektet. Heller ikke i ettertid har verken Nordmøre eller Aure stått særlig høyt på prioriteringslista til MRFK.

Aure, Heim, Hitra og Frøya kan være landet beste verdiskapingsregion med utgangspunkt i beliggenheten langs den blå E6 (Trondheimsleia) og tilgangen på resursser knyttet til maritime næringer. Den kanskje viktigste forutsetningen for at denne regionen skal være konkurransedyktig i fremtiden, er tilgang på nok og spesialisert arbeidskraft. Tilgangen for næringslivets arbeidskraftbehov må ha særlig fokus på teknologiutvikling. Trønderhovedstaden Trondheim er verdensledende når det gjelder teknologiutviling, og her finnes de de beste utdanningsmulighetene og de aller best forksnings -og utviklingsmiljøene innen mange fagområder.

Nå må Aure gripe muligheten for å innlemmes i en attraktiv bo og arbeidsregion (Aure, Heim, Hitra, Frøya) og at vi samtidig knytter oss tettere til Trondheim.

Både med bakgrunn i eksisterende verdiskaping, regulerte arealer for næringsvirksomhet, kommunikasjonsmessig knutepunkt både på land og sjø, allerede etablert samarbeid med Hitra og Heim og kort vei til Trondheim, har Aure meget gode forutsetninger for å ta en sentral rolle i landets beste verdiskapingsregion, men da må vi flytte fylkesgrensa og bli en del av Trøndelag.

Les også

Smølaungdommen ønsker å bli værende i Møre og Romsdal

Les også

Regiondebatten: – Vi må tørre å spørre innbyggerne hva de mener

Les også

Tidligere Aure-ordfører: – Det beste vi kan gjøre er å stå samlet i det fylket vi er

Les også

Nordmøringer eller trøndere?