Innlegg:

Et styrket Nordmøre og en styrket regionby er Venstre sitt mål når vi nå skal veie for og imot en utredning om fremtidig regiontilknytting. Vi vil legge til rette for verdiskaping og gode liv for alle.

Da sak om utredning regiontilhørlighet var til behandling i februar i fjor sa jeg i bystyret at en utredning og debatt om dette bare vil gi energilekkasje. Venstre foreslo den gang at bystyret skulle sette ned en arbeidsgruppe som skulle skissere hvordan Kristiansund kunne bidra til at Nordmørekommunene kunne styrke sitt samarbeid. Forslaget fikk fire stemmer og falt.

Jeg registrerer at neste sak som bystyret skal behandle i dag har en lignende intensjon, nettopp å bygge en attraktiv nordmørsregion.

Venstre sin holdning er at vi går videre som del av Møre og Romsdal.

Hvorfor så stor plass?

Administrasjonen gjør godt rede for viktige samfunnsområder som vil påvirkes negativt om Kristiansund skulle starte en prosess med å søke å endre tilhørighet fra Møre og Romsdal fylke til Trøndelag.

Det vises til at fylkeskommunen har eierandeler i 23 foretak på Nordmøre. Hva skjer med dem? Hva skjer med samferdsel? Og hva skjer med samarbeidet med våre nærmeste nabokommuner Averøy, Tingvoll og Gjemnes? Vi har flere interkommunale samarbeid og interkommunale selskap.

Likeså har vi felles sjøarealplan som er svært viktig for de marine ressurser som vi skal ta vare på for verdiskaping og miljø. Vi har felles satsing innenfor næringsliv, kultur, utdanning og jobbskaping. Hverdagsregionen vår er Nordmøre og Møre og Romsdal.

Det er grunn til å spørre hvorfor vi som sitter i bystyret i Kristiansund har latt saken om fremtidig regiontilhørlighet få ta så stor plass. Er det på grunn av sykehussaken, så er i alle fall det for lengst avklart at bytte til Trøndelag gjør ingen forskjell, vi hører til Helse Midt uansett. Er det fordi et flertall i bystyret føler at sterke stemmer presser på?

Brukes lite

Vi har et representativt demokrati, og vi er valgt på et politisk program. Her et eksempel på en viktig politisk sak:

Det er flere enn Venstre som har som hovedsak at vi vil satse på Campus Kristiansund, med høyskoletilbud og fagskole. Sistnevnte er nå organisert som Fagskolen i Møre og Romsdal. Høyskolesenteret med fagskolen har i høst tatt opp 700 studenter! Høyskolen er ikke fylket sitt ansvarsområde. Men fylkeskommunen er en betydelig leietaker i Campus.

Møre og Romsdal fylkeskommune har så langt lagt 40 kompetansearbeidsplasser ved Campus F13, og nærmere 70 vil det bli. Hvordan vil dere i de andre partiene vekte en slik satsing ved Campus opp mot å starte utredning ny regiontilhørlighet og sette satsingen fra nåværende fylkeskommune i spill? Er det lovnad om folkeavstemming om regiontilknytting som binder noen partier? Har man satt seg sjakk matt?

Folkeavstemminger brukes lite i Norge, og når det er brukt så har man hatt et forhandlingsgrunnlag å stemme over. Det har vi ikke i denne saken. Som ansvarlige politikere må vi tenke gjennom hva vi utsetter våre innbyggere for om det skulle bære i en annen retning enn innstillingen fra rådmannen.

Savner en sterkere stemme

Venstre savner en sterkere stemme fra politisk ledelse. Saken vi nå behandler, har den kommet opp fordi man har manglet mot til å si hva man egentlig mener? Har man vært redd for hvor velgerne ville gå, siden en høylytt opinion har markert seg med sterke meninger? Hvor er motstemmene?

Verdiskaping, basert på kunnskap og forsvarlig ivaretagelse av natur og miljø, gode skoler for våre barn, jobber som gjør det attraktivt å bo i vår region, grønn omstilling, det er vårt mål.

Den posisjonen krever, uansett parti og regjeringskonstellasjon fremover, at vi holder fast på vår tilknytting til Møre og Romsdal. Ellers mister vi all politisk innflytelse i årevis fremover, slik også rådmannen vurderer i sitt saksframlegg.

Som folkevalgt må vi stå til rette for sakene vi er valgt inn for. Kommer noen saker i konflikt med hverandre, må vi avveie hva som tjener våre innbyggere best. Venstre mener at et styrket samarbeid på Nordmøre er det som tjener oss best. Vi stemmer for rådmannens innstilling.

Les også

Skal vi bli i Møre og Romsdal eller har vi mot til endring?

Les også

Tidligere Aure-ordfører: – Det beste vi kan gjøre er å stå samlet i det fylket vi er