En giftdeponiplassering på Raudsand er en plassering for evigheten. Avfall som blir lagret der, blir aldri flyttet/fjernet igjen. Raudsand vil for alltid være synonymt med bygda hvor det nasjonale og delvis internasjonale giftlageret er, akkurat som Langøya. Tilflytting og ønske om fortsatt å bo på Raudsand vil sannsynligvis påvirkes negativt, folk vil heller bo andre steder i Molde kommune og eventuelt pendle til arbeid ved anlegget.

Bygda har mistet arbeidsplasser, skole, butikker, bankfilial og post. Å skape arbeidsplasser der ved hjelp av et giftdeponi, vil først og fremst skape økonomiske fordeler for Molde kommune på Raudsand sin bekostning. Bygda er liten og en ytterkant som nå kan bli belastet med ulemper for å skape fordeler og inntekter til storkommunen.

Så er det store spørsmålet: Hvor bærekraftig er dette for Raudsand? "Bærekraftig" brukes her i betydningen: Tilfredsstille dagens generasjons behov, men uten samtidig å skade eller skape ulemper for kommende generasjoner.

Det som er sikkert, er at om 100 år, og for all fremtid vil Raudsand være "giftbygda" . Dersom anlegget om 100 år har rustne låser og ødelagte dører, så vil virkelig advarsler og skilt om "farlig område" være på sin plass. Skulle en lekkasje til fjorden skje, så har Molde kommune fått en katastrofe i sin periferi som også vil skade store områder utenfor kommunen.

Det har også vært motstridende påstander om de geologiske forhold på Raudsand, og om fjellstrukturen er egnet for å etablere et evigvarende deponi med giftig avfall.

Nasjonalt sett er en plassering på Raudsand ulogisk. En avkrok på Nordvestlandet, med et dårlig lokalt veinett, kryss, avkjøringer og fortau, og foreløpig uten nødvendig infrastruktur også på sjøsiden. Angående sjøtransport lang og via havstrekninger som Stadthavet og Hustadvika fra steder hvor mesteparten av avfallet produseres. Hvem betaler for lange transportstrekninger? Er det i norsk industris interesse med slike utgifter?

Men det er uansett viktig for lokalbefolkningen at ALLE flagger sitt standpunkt i denne saken, med begrunnelser som viser hvordan fordeler og ulemper er ivaretatt og vurdert.

"Bærekraftig opptreden" har her et ansikt som er svært synlig for Raudsand. Beslutningstakere (politikere) har i denne saken et særlig ansvar for å tenke lenger enn sin egen levetid, og dessverre kan ikke gravsteiner stilles til ansvar.