Anbefalingen kommer fram i en verdianalyse for Todalsfjordprosjektet, på oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Hensikten med analysen er ifølge fylkeskommunen å utfordre løsningene, kvalitetssikre planen og søke etter økt samfunnsøkonomisk nytte og mulige kostnadssparende tiltak.

Gruppa som har laget verdianalysen kommer fra konsulentselskapet Rambøll Norge AS.

– Konklusjonene fra gruppa er veldig interessante. Det er antydet et betydelig innsparingspotensial – da må vi ta oss tid til å gjøre undersøkelse for å se om det er realistisk, sier Per Gunnar Løset, planprosjektleder i Todalsfjordprosjektet i en pressemelding fra fylkeskommunen.

De skal blant annet se på om undersjøisk tunnel fra Ålvundfossen til Åsbøen er teknisk mulig å gjennomføre. Gruppa anbefaler også å se på om lang tunnel (8 km) fra Ålvundfossen til Åsbøen har potensial til å bli billigere enn den vedtatte løsningen.

– Alternativet med lang tunnel til Todalen oppfyller ikke effektmålene for prosjektet like godt og er mindre aktuelt å vurdere på nytt, sier Løset.

Flytebru mellom Kvanne og Rykkjem må legges bort fordi det blir dobbelt så dyrt som det vedtatte konseptet, står det i pressemeldingen.

Du kan lese mer om gruppas vurdering på fylkeskommunens hjemmesider.

Ikke redd for forsinkelser

Daglig leder i Todalsfjordprosjektet, Trond Skogseth synes rapporten inneholder flere interessante anbefalinger.

– For det første så bekrefter jo Rambøll sine fagpersoner at løsningene og planverket som ligger til grunn i de vedtatte kommunedelplanene er gode, og gir et godt grunnlag for den videre reguleringa av prosjektet. Det rimer godt med inntrykket vårt og er betryggende.

Skogseth frykter ikke at en ny undersøkelse av undersjøisk tunnelløsning skal forsinke prosjektet.

– En slik tunnel vil naturlig nok medføre langt færre kontakt- og potensielle konfliktpunkter over bakken, og den skal være enklere både å prosjektere å bygge. Så vi ser jo heler på det som en løsning som faktisk kan vise seg å framskynde snorklippinga for prosjektet, sier Skogseth i en pressemelding.

Nestlederen rykker opp: Skal dra i land bruprosjektet på indre