– Pandemien gjorde 2020 til et spesielt år også for politiet. Selv om samfunnet for øvrig gikk i krabbegear ble kanskje ikke straffesakene påvirket i så stor grad som man skulle tro, sa politiinspektør Elin Drønnen som er leder for påtaleenheten i Møre og Romsdal politidistrikt da straffesakstallene ble presentert mandag.

I en pressemelding mandag kan distriktet melde om en liten nedgang i antall anmeldelser totalt sett.

– Etter et kraftig fall i sakstilfanget i mars og april, tok det seg opp mot sommeren og utover høsten. Endte på bare litt færre straffesaker enn året før. Vi har oppnådd en oppklaringsprosent på 64,5 og det er det høyeste på fem år. Det nasjonale snittet er 49,4 prosent, fortsatte Drønnen.

Generelt er kriminalitetsnedgang knyttet til færre personer i det offentlige rom, stengte utested, veldig få arrangement – slik som i landet for øvrig.

Politidistriktet har prioritert oppfølging av smittevernlovgivningen i tråd med føringer fra Riksadvokaten og Politidirektoratet, med fokus på rask reaksjon.

– Antallet korona-saker har vært relativt beskjedent. Noen karantenebrudd, to saker med misbruk av korona-støtteordninger og noen få saker med mulig ID-misbruk i tilknytning til slike bedragerier. Møre og Romsdal har så langt ikke hatt lokale forskrifter, med unntak av en lokal forskrift som ble iverksatt i januar 2021 -munnbindpåbudet på Ålesund lufthavn, framholdt Drønnen.

– Statistikken viser nedgang i narkotikasaker – knyttet til at vi i deler av pandemien trappet ned og reduserte den operative innsatsen mot de mindre alvorlige narkotikasakene.

I arbeidet med straffesakene under pandemien - fikk politiet tidlig gode verktøy, som har gjort at en har kunnet håndtere straffesaksporteføljen med de nødvendige tilpasninger. Pandemidirektivet fra Riksadvokaten som blant annet åpnet for utvidet bruk av telefonavhør, forskrift om fjernmøter og fjernavhør for domstolene - gjennomføring av hovedforhandling og samarbeidet med domstolen

– Vi har under pandemien hatt et særlig fokus på innsatsen mot den alvorlige og prioriterte kriminaliteten, med håndtering av saker som gjelder seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner, der hensynet med å ivareta barn som fryktes utsatt for vold og overgrep har hatt høyeste prioritet, sa politiinspektør Elin Drønnen som er leder for felles enhet for påtale i Møre og Romsdal politidistrikt på pressekonferansen.

–2020 har vært et år hvor vi ser at reformarbeidet begynner å virke og strukturendringene i politiet begynner å sette seg. Vi har fått tilført ressurser og distriktet har hatt en betydelig satsing på etterforskning og påtale med bemanningsøkning gjennom 2020 og 2019, der stort sett alt av nye stillinger har gått til etterforskningsfeltet. Dette har vært avgjørende for straffesaksbehandlingen, fortsetter Giske.

– En annen effekt er kompetanseheving og spesialisering i tråd med endringane i kriminalitetsbildet, og opprettelse av nye spesialavsnitt og fellesfunksjoner. Reforma har gitt oss mulighet til spesialisering som vi ikke hadde tidligere. Vi kan spille på folk og kompetanse på tvers i hele distriktet.

Lovbruddene er i stor grad flytta fra gater og samlingsplasser til nettet og her trengst det spesialister til å avdekke kriminaliteten og sikre bevis.

Politiinspektør Giske, nevner spesielt to saker saker:

Distriktet har en svært omfattende og alvorlig overgrepssak som vi arbeider med og som har store utslag i statistikken. Den omhandler et stort antall livestreaming av overgrep til Filippinene, med et stort antall voldtekter. Distriktet har arbeidet med saken over lang tid og den krever et relativt stort ressursuttak av dedikerte medarbeidere. Saken er i sin avsluttende fase og er forhåndsberammet til første halvdel av 2021. Siktelsen mot mannen inneholder over 250 enkeltposter.

–Politidistriktet har også i 2020 sammen med Kripos tatt del i en større etterforskning av data-angrep og løsepengevirus rettet mot et stort internasjonalt selskap i Norge. Distriktet har høy kompetanse innen digitalt politiarbeid og det er vi stolte av.