I en undersøkelse gjort av Riksrevisjonen ble det avdekket kritikkverdige funn omkring Petroleumtilsynets tilsyn i oljesektoren. Rapporten peker særlig på at Ptil ga oljeselskapet Eni samtykke til å ta i bruk Goliat-plattformen før den var sikkerhetsklarert.

Riksrevisor Per-Kristian Foss sier funnet i undersøkelsen er svært alvorlig, og mener tilsynet burde ha klargjort alt var i orden før de ga sitt samtykke til å starte driften. Riksrevisjonen viser til at Eni hadde store utfordringer med plattformen før den kom til Norge, og at tilsynet derfor burde ha undersøkt den nøyere.

Siden Goliat-plattformen startet sin drift i mars 2016, har plattformen hatt en lang rekke alvorlige problemer, som ved gjentatte ganger har ført til produksjonsstans. De alvorlige feilene kunne i verste fall hatt langt større konsekvenser.

Har forbedringspotensial

Petroleumstilsynets direktør Anne Myhrvold erkjenner at tilsynet har forbedringspotensial, men mener ikke oppfølgingen av plattformen Goliat er representativt for verken norsk petroleumsvirksomhet generelt eller Petroleumstilsynets tilsynspraksis.

Hun legger til at oppfølgingen av Goliat har vært særskilt krevende.

– Vi tar synspunktene i undersøkelsen til etterretning og er fremdeles opptatt av å evaluere og lære mer av Goliat-prosessen, sier Myhrvold.

Si ifra

I rapporten fra Riksrevisjonen heter det også at Petroleumstilsynet ikke i tilstrekkelig grad avdekker alvorlige sikkerhetsutfordringer og heller ikke bruker de reaksjonsmidler tilsynet rår over, nå det er behov for det.

Myhrvold erkjenner at det i enkelte tilfeller stemmer at Petroleumstilsynet ikke har benyttet reaksjonsmidler når det har vært nødvendig.

– I etterkant av undersøkelsen fra riksrevisjonen har vi gjennomgått vår praksis og konkludert med at det er nødvendig å bruke verktøykassen på en tydeligere måte. Dette vil innebære en mer bevisst bruk av formelle reaksjonsmidler som pålegg og stans av aktivitet.

Klar tale

Arbeids- og sosialministeren Anniken Hauglis (H) marsjordre til Petroleumstilsynet er klinkende klar.

– Tilsynet skal bli hardere i klypa, være sterkt og tydelig og ta i bruk hele bredden av virkemidler der det er nødvendig. De skal også etterprøve at avvik og pålegg blir fulgt opp, sier Haugli.

Hun understreker at det er næringen selv som er ansvarlig for sikkerheten på norsk sokkel.

– Det er de som hver eneste dag skal sørge for at de driver forsvarlig. Jeg legger også til grunn at selskaper som får påpekninger fra tilsynet, faktisk følger dette opp, sier hun.