Personer med utviklingshemming har de siste årene deltatt som medforskere i flere forskningsprosjekter ved Høgskolen i Molde. For å kunne delta reelt, trenger de opplæring i hvordan forske og i å hevde egne meninger. Dette er med på å gi muligheter til å delta på lik linje i samfunnet.

Personer med utviklingshemming har i liten grad vært gitt muligheten til å delta i det offentlige liv og har hatt få muligheter til å påvirke samfunnet og egne tjenestetilbud. FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), slår fast at alle mennesker har rett til likeverdig samfunnsdeltakelse.

Dette innebærer blant annet rett til utdanning, ytringsfrihet og deltakelse i det politiske og offentlige liv. Konvensjonen utfordrer hvordan vi ser på mennesker med funksjonsnedsettelser, og stiller krav til at mennesker med utviklingshemming får innfridd sine menneskerettigheter på lik linje med andre.

Offentlige utredninger som NOU 2016:17 «På lik linje» viser at rettighetene til personer med utviklingshemming ikke er i tråd med det som tilbys befolkningen ellers. Dette gjelder for eksempel utdanning, fritidstilbud, arbeid og deltakelse i det politiske liv. Utredningen viser også at måten helse- og omsorgstjenestene er utformet på hemmer inkludering og deltakelse i samfunnet, og at det derfor er viktig å legge til rette for at personer med utviklingshemming får bedre muligheter til å påvirke politiske beslutninger.

Både CRPD og NOU 2016:17 ligger som en klar motivasjon for oss som fagpersoner om å rette blikket framover, og tenke på hvordan vi kan oppfylle intensjonene i CRPD. Hvordan man kan oppfylle disse intensjonene må blant annet være basert på forskning.

Fra å forske «på» til å forske «sammen med»

Siden 2011 har ansatte ved Høgskolen i Molde tatt initiativ til flere prosjekter hvor personer med utviklingshemming har vært ansatt som medforskere. Dette har vært prosjekter som handler om dagliglivet og tjenestene som gis fra det offentlige. Inkluderende forskning er en betegnelse på forskningsprosjekter hvor personer ikke bare blir forsket «på», men i stedet deltar i forskningsprosessen som medforskere.

Medforskere bidrar med brukererfaring – de kan se temaet for forskningen ut fra perspektivet til de som mottar tjenester. Dette kan bidra til å gjøre forskningen mer relevant for dem det gjelder og frembringe kunnskap som kan bidra til tjenesteutvikling og bedre levekår.

«Vi må lære å forske for å kunne delta på ordentlig»

Erfaringer fra tidligere forskningsprosjekter med inkluderende tilnærming har vist behov for opplæring i forskningsprosessen og rollen som medforsker. Det må nevnes at også forskere trenger opplæring og erfaring i hvordan de best kan samarbeide med medforskere. Både opplæring i forskning for medforskere, og at forskere får trening i hvordan en kan tilrettelegge, er nødvendige forutsetninger for reell deltakelse og påvirkning i forskning.

Vernepleierutdanninga ved Høgskolen i Molde har i perioden 2019-2022 deltatt i et prosjekt med å utvikle et forskerkurs for personer med utviklingshemming. Seks høgskoler og universiteter fra hele landet (Nord Universitet, NTNU, Høgskolen i Molde, VID vitenskapelige høgskole, OsloMet og Høgskolen i Østfold) deltok i prosjektet som ble ledet av May Østby (HiØ/HiM).

På hvert sted samarbeidet medforskere med utviklingshemming og forskere om å utvikle og prøve ut forskerkurset. Hege Bakken, Ingrid Krohn Aasgård, Iver Valved Korsvik og Ole Magnus Oterhals deltok fra Høgskolen i Molde. Prosjektet var eid av Norsk forbund for utviklingshemmede og ble finansiert gjennom Stiftelsen Dam. Fordelt på seks steder i landet, gjennomførte 39 personer med utviklingshemming kurset.

Personer med utviklingshemming må gis muligheter

Gjennom utviklingen og gjennomføringen av forskerkurset har vi erfart at personer med utviklingshemming har klare meninger og evne til å gi viktige innspill når de slipper til. De har erfaringer, synspunkter og meninger som det er verdt å lytte til, både i forskning og i tjenesteutvikling. Forskerkurset og andre medforskningsprosjekter har synliggjort at personer med utviklingshemming kan bidra, bare de gis en mulighet.

Personer med utviklingshemming har den samme formelle rettigheten til samfunnsdeltakelse som andre, men den reelle muligheten for deltakelse kan likevel være begrenset. Mange vil ha behov for tilrettelegging for å ha mulighet til deltakelse og innflytelse. Gjennom forskerkurset får personer med utviklingshemming tilrettelagt opplæring slik at de har bedre forutsetninger for reell deltakelse i både forskning, prosjekter og utvikling av tjenester.

Det bør skapes flere arenaer der personer med utviklingshemming blir hørt og får mulighet til å påvirke beslutninger som angår dem!

Les også

«Nei takk!» til avanserte kliniske allmennsykepleiere?

Les også

Hvorfor vil ikke forskere formidle forskning til folket?

Les også

Megaprosjekt: Er systemet eit monster?

Les også: Bærekraft – en bevegelig blink

Les også: Populisme løser ikke nåtidens eller fremtidens utfordringer

Les også: Er høye strømpriser kun til besvær?