Samferdsel: Penger til E39 over Halsafjorden

Ifølge regjeringen planlegges det å bruke midler til både E39 over Halsafjorden. Det spesifiseres ikke hvor mye. Rammen til mindre tiltak gir rom for oppstart av nye utbedringsstrekninger. Statens vegvesen vil vurdere gjennom året om Oppdal–Sunndalsøra er aktuell.

Samferdsel i Møre og Romsdal:

  • Regjeringen vil prioritere midler til å videreføre anleggsarbeidet på E39 Lønset–Hjelset. Strekningen må forbedres for å sikre gode nok løsninger for trafikken til og fra det nye sykehuset.
  • Det skal prioriteres midler til prosjektet E136 Breivika–Lerstad i Ålesund. Prosjektet inngår i bypakken til kommunen. Målet er at flere skal gå, sykle og reise kollektivt samt at andelen bilreiser skal reduseres.

Kyst: Gjeninnføre statlig ansvar for havner og fiskerianlegg

Som en del av regionreformen i forrige stortingsperiode blir det lagt til grunn at statens eierskap og for fiskerihavneanlegg skal overføres til fylkene.

Støre-regjeringen vil styrke innsatsen på kysten og lege til rette for effektive havner og sikre farleder. Regjeringen ønsker å gjeninnføre statlige ansvar for denne typen infrastruktur langs kysten.

Fødetilbud og sykehus

Føden: Regjeringen foreslår 25 millioner kroner rettet inn mot særskilte tiltak for forsvarlig bemanning i fødetilbudet i Nordmøre og Romsdal/Kristiansund.

Rekruttering av spesialsykepleiere: Regjeringen vil sette av 25 millioner kroner til å rekruttere og styrke kompetansen hos spesialsykepleiere. Midlene skal gå til å etablere 30 utdanningsstillinger innen anestesi-, barn-, operasjon-, intensiv- og kreftsykepleie og jordmorutdanning.

Lakseparasitt i Drivavassdraget

Regjeringen forslår å øke budsjettet med 9 millioner kroner til tiltak for å fjerne lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra Drivavassdraget.

Museum: Økt driftstilskudd til Nordmøre museum

Regjeringen foreslår å bevilge 1 million kroner i økt driftstilskudd til Nordmøre museum knyttet til utvikling av Geitbåtmuseet som kompetansesenter for tradisjonsbåter og handlingsbåren kunnskap. Dette er en oppfølging av museumsmeldingen der løft for kystkultur er pekt ut som et viktig satsingsområde.

Forsking og innovasjon i næringslivet

Sammenliknet med Solberg-regjeringens budsjettforslag for 2022, foreslår regjeringen å styrke bevilgningene til næringsrettet forsking og innovasjon over NFDs budsjett med om lag 50 millioner kroner. Regjeringen prioriterer blant annet 100 millioner kroner til tapsavsetning for «grønne vekstlån». Dette medfører at den totale lånerammen for Innovasjon Norge økes med 600 millioner kroner.

Ifølge statsbudsjettet kan bevilgningene komme Møre og Romsdal til gode. Fylket er blant annet med i prosjekter som ligger under «Grønn plattform», som er en ordning som skal bidra til grønn omstilling. I 2020 innvilget Forskningsrådet 59 millioner kroner i tilskudd til 59 prosjekter i næringslivet i Møre og Romsdal.

Surnadal med størst vekst i frie inntekter 2021 til 2022

Fra 2021 til 2022 er det på landsbasis enn nominell vekst i de frie inntektene til kommunene på 2,0 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2021. Det er anslått at kommunene i Møre og Romsdal samlet sett vil få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,1 prosent.

I Møre og Romsdal har 13 av 26 kommuner en vekst som er høyere enn, eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Surnadal kommune med 3,9 prosent, mens Aure kommune har lavest vekst med 0,2 prosent. Veksten er regnet fra anslag på regnskap for 2021.

De frie inntektene består av skatteinntekter og rammetilskudd, og er inntekter som kommunene og fylkeskommunene kan disponere fritt, uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.

Andre poster i budsjettet for Møre og Romsdal:

  • Kunnskapsdepartementet foreslår å gi Høyskolesenteret i Kristiansund 9 millioner kroner.
  • Regionale utviklingsmidler: Regjeringen foreslår å bevilge 61,9 millioner kroner til Møre og Romsdal fylkeskommune.

  • Støtteordning for godsoverføring fra vei til jernbane: Regjeringen foreslår å bevilge 92,3 millioner kroner til å videreføre støtteordningen som ble opprettet som en midlertidig ordning i 2019.

  • Regjeringen foreslår å bevilge totalt 826,6 millioner kroner til statlig kjøp av regionale flyruter i 2022. I Møre og Romsdal er følgende ruter omfattet av ordningen, med kontrakter som gjelder til 31. mars 2024: Ørsta-Volda–Bergen t/r og Ørsta-Volda–Oslo t/r. (fra 1. oktober 2021)

  • Regjeringen foreslår en økt bevilgning på 300 millioner kroner i 2022 til Klima- og energifondet. Det foreslås at 100 millioner kroner skal gå til å støtte utbygging av hurtigladere for elbiler i de områdene hvor markedsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig til at kommersielle aktører investerer i ladeinfrastruktur. Dette vil gjøre det enklere å velge klimavennlige transportløsninger og legge til rette for økt utbredelse og bruk av elbil i alle deler av landet.

  • Regjeringen foreslår å bevilge over 720 millioner kroner til Norges vassdrags- og energidirektoratets arbeid med forebygging av flom- og skredskader. Om lag 503 millioner kroner av dette går til arbeidet med kartlegging og gjennomføring av ulike sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Møre og Romsdal vil bli prioritert i 2022.