Hustadvika Kommune

v/Ordføreren og Kommunedirektøren

6440 Elnesvågen

SPØRSMÅL TIL SPØRREHALVTIMEN TIL FØRSTKOMMENDE KOMMUNESTYREMØTE.

ORDFØRERENS DOBBELTLØNN I 2019/2020 – NOEN ENKLE SPØRSMÅL

Som kjent tok Ordføreren i Hustadvika ut dobbel lønn for 3 måneder i 2019. Jeg viser her til tidligere behandling av denne saken i Kommunen og til medienes omtale av saken.

Ved å sjekke regelverket for godtgjøring for gamle Fræna Kommune og det nye regelverket for godtgjørelse til Ordføreren i Hustadvika Kommune, vil en uten problemer kunne se at den doble lønnen til Ordføreren er direkte i strid med gjeldende reglement /forskrift for godtgjørelser. Reglementet for gamle Fræna Kommune og det nye reglementet/ forskriften for Hustadvika Kommune, har følgende identiske ordlyd når det gjelder godtgjørelse til ordfører på heltid:

«Det blir ikke utbetalt godtgjørelse for andre kommunale verv»

Denne bestemmelsen er inntatt på første side i begge reglement/forskrift for godtgjørelse og denne regelen, som er vedtatt av kommunestyret både i den gamle og den nye kommunen, vil da forby dobbelt utbetaling av godtgjørelser til Ordføreren. Har Ordføreren tatt ut godtgjørelse med begrunnelse i ett av nevnte regelsett, fremgår det helt klart i begge regelsettene at det ikke kan gis godtgjørelse en gang til for ordførervervet. Dette er da helt naturlig bestemmelse som et samlet kommunestyre, både i den gamle og den nye kommunen, har vedtatt enstemmig.

Konkret så betyr dette ut fra en vanlig fortolkning av reglene at en og samme Ordfører ikke kan ta ut godtgjørelse for et Ordførerverv både for den gamle kommunen (Fræna Kommune) og for den nye kommunen/kommunen under stiftelse (Hustadvika Kommune). Dette er for så vidt elementært, ingen kan ta ut dobbel godtgjørelse uten at det er en helt krystallklar hjemmel for det, og det er det ikke i denne saken. I tillegg vil vanlig aksepterte etiske holdninger stenge for uttak av dobbel godtgjørelse.

Jeg har følgende spørsmål til Ordføreren og Kommunedirektøren:

1. Er Ordføreren bekvem med å ta ut dobbel godtgjørelse uten at det er klart hjemlet i reglene for godtgjørelse som gjelder for Ordførervervet?

2. Finner Ordføreren at det er etisk riktig å ta ut dobbel godtgjørelse i denne saken?

3. Er Ordføreren enig at en uriktig uttatt godtgjørelse skal betales tilbake som generell regel?

4. Er Ordføreren enig i at uttak av godtgjørelse skal ha en klar hjemmel?

5. Sjekket Kommunedirektøren godt nok om det var hjemmel for å anvise og utbetale dobbel godtgjørelse før utbetaling ble foretatt?

6. Kan Kommunedirektøren vise til at det er foretatt en grundig saksforberedelse før den doble godtgjørelsen ble utbetalt?

7. Finner Kommunedirektøren at dobbel godtgjørelse til Ordføreren for 3 mnd., og med en utbetaling på ca 250 000,- mer enn det var en klar hjemmel for, er rimelig og riktig?

8. Mener Kommunedirektøren at det er naturlig og riktig at dobbel godtgjørelse utbetales i en situasjon der kommunen mangler midler blant annet til eldreomsorg og til andre svake grupper som har et stort behov for kommunal bistand?

9. Vil Kommunedirektøren ta initiativ til å få den feilaktige godtgjørelsen tilbakebetalt og renteberegnet inntil Ordføreren har tilbakebetalt det som er feilaktig utbetalt?

10. Mener Ordføreren og Kommunedirektøren at begåtte feil som en hovedregel bør rettes opp?