Ordfører Knut Sjømæling har på nettsidene til Gjemnes kommune lagt ut en oppfordring til innbyggerne.

– Vi ønsker en oversikt over ledige boliger i hele kommunen. De som har ledige boliger bes om å melde dette til vår flyktningkonsulent Tone Aarsund så raskt som mulig, skriver han.

Bakgrunnen er at Gjemnes kommune er forespurt av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om å ta imot og bosette flyktninger. Kommunestyret vedtok 13. desember å bosette minst 30 flyktninger i 2023, men tallet kan utvides til 50 dersom kommunen klarer å skaffe boliger og større ressurser.

Den økte flyktningstrømmen er en konsekvens av krigen i Ukraina.

– Dette er en nødssituasjon der vi må prøve å hjelpe personer på flykt fra krig i eget land. Jeg som ordfører vil oppfordre alle til å melde inn ledige boliger. Om det er sokkelleiligheter, leiligheter eller hus, minstekravet er ett soverom i tillegg til de vanlige fasilitetene. Boligen må være godkjent til boligformål, ikke registrert som fritidsbolig og i god stand med eget bad, kjøkken og minst ett soverom, skriver Sjømæling.

Over hele Nordmøre er kommunene i gang med jakten på boliger til flyktninger. IMDi har bedt nordmørskommunene om å ta imot til sammen 690 flyktninger i 2023. Flere av kommunene har gjort sine vedtak om hvor mange de vil bosette, mens andre skal gjøre det i løpet av januar.

Kommunene får ulike tilskudd når de bosetter flyktninger. De største utgiftene kommer de første årene etter bosettingen. Jo raskere flyktningene blir selvhjulpne, jo større andel av tilskuddene går rett til kommunen.

Inntekter og kostnader ved bosetting av flyktninger

Kommunens inntekter

 • Integreringstilskudd, eldretilskudd og barnehagetilskudd: Dekning av kommunenes gjennomsnittlige merutgifter til bosetting og integrering av flyktninger i bosettingsåret og de neste fire årene.
 • Tilskudd for enslige mindreårige flyktninger: Utbetales til og med året personen fyller 20 år.
 • Tilskudd for flyktninger med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker: Skal dekke ekstraordinære kommunale utgifter.
 • Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap: Mange voksne innvandrere, blant dem flyktninger, har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter integreringsloven/introduksjonsloven. Kommunene mottar dette tilskuddet for å kunne tilby den lovpålagte opplæringen.
 • Prosjektmidler: Kommunene kan søke midler til prosjekter til forbedring av integreringsarbeidet.

Kommunens utgifter

 • bolig og administrasjon forbundet med å finne bolig
 • innvandrer- og flyktningkontortjenester
 • sysselsettingstiltak
 • sosialkontortjenester og sosialhjelp
 • barnevernstjenester
 • tolketjenester
 • barnehagetjenester
 • helsetjenester
 • kultur- og ungdomstiltak

Kilde: IMDi