Merknader til offentlig ettersyn Tøfta.

Stavneset var turområde lenge før Stavnesets venner ble stifta i 2009 og fikk leieavtale med kystverket, men arbeidet med å utvikle tur og kulturområde slik det ligger i dag starta i 2009.

Adkomsten ut til fyret bød på utfordringer da en benytter privat veg fra Futsetra og opp til Ovnbukta. I 2009 ønsket verdiskapningsprogrammet kyststi Bud-Kristiansund å bygge kystkultursti fra Sveggesundet til Stavneset for å gi en alternativ veitrase.

Finner en svaret på hvorfor kyststien ikke ble bygd i Averøy kommune sitt arkiv.

Løsningen på problemet med alternativ turveier ble midler fra Møre og Romsdal fylkeskommune. I 2015 starta frivillige med å gå opp stiene å tilrettelegge de inn i terrenget, merke, skilte og få godkjenning fra grunneiere.

Averøy kommune tok jobben med å utarbeide kart over friluftsliv Stavneset som viser turstiene fra Stavneset til Øksenvåg og Stavneset til parkering ved tunellen til Kristiansund.

Tenk om Averøy kommune også kunne samarbeidet med frivillige slik som andre kommuner gjør, for å få satt ut benker, skilt o.l. på de to stiene i dette fantastiske kystlandskapet, som har flere tusen besøk hvert år.

Stavneset ble ikke ilandføringssted for Ormen Lang-gassen i 2016. I stedet har LNFR-området blitt Averøy mest besøkte turområde med 25 000 besøk pr år.

Stavnesets venner ønsker å fortsette arbeidet og har underskrevet videre avtalen med kystverket. Styret i Stavnesets venner har sendt inn merknader til offentlig ettersyn – Søknad om tillatelse til landbasert oppdrett på lokalitet Tøfta.

Les også

Oppdrett på Stavneset: – Legg ny industri til områder som allerede er utbygd

Viser til artikkel på hjemmesiden til iLaks

Sitat: «Averøy Seafood ønsker også å etablere landbasert lakseoppdrett på Losna i Solum kommune, men etter å ha fått tillatelse av Vestland fylkeskommune, trakk Fiskeridirektoratet tilbake tillatelsen. Dette fordi de er i tvil om anlegget er på land». Sitat slutt.

Anlegget på Tøfta må også vurderes på det samme grunnlag av Fiskeridirektoratet.

Sitat fra vedlegg til brev 21/00193-2 Averøy Kommune. Konsekvensutredning utarbeidet av Rådgivende Biologer. Tema: Bølger. Vindutsatt. Ekstrem flo. Tiltak i plan: Ikke krav til tiltak i plan.

Styret i Stavnesets venner krever oppdatert konsekvensanalyse som bygger på de utfordringer som er på Stavneset med vind, bølger og vannstand.

Tema som kommer under sprengning står under tuneller, sitat:

«Scenario er skade på tunell i anleggsfase. Tiltak til plan: Rekkefølgekrav om nødvendig forundersøkelser».

Vi krever: Oppdatert konsekvensanalyse ved sprenging,

Vi krever: Oppdatert konsekvensanalyse til støy i anleggstiden og støy ved drift av anlegget.

Anlegget er planlagt plassert midt i et mye brukt turområde og i nærhet til boligbebyggelse.

Rundt Stavneset ligger flere skipsvrak og sjelden maritim fauna.

Les også

Landbasert oppdrett: – Bra tiltak, men på feil plass

Her ligger historier som må vernes også for framtiden. Vi krever: oppdatert konsekvensanalyse som viser hvilke konsekvenser utbygging i sjø vil ha.

Flere fagetater og departementer er ikke enig i plasseringen av anlegget og har satt tommelen ned for utbygging.

Styret i Stavnesets venner arbeider for bevaring av et regionalt og nasjonalt viktig kystkulturområde. Det er lagt ned for mange år, utført for mye arbeid og oppnådd for mange resultat som benyttes av stadig flere besøkende til at område skal sprenges ut og bli et industriområde. Landbaserte oppdrettsanlegg bygges ikke i dag i opparbeidet tur og - kystkultur område, men i nedlagte tuneller eller tomt etter utsprengt knuseverk o.l.

Bruk vett: la tur og kultur område Stavneset bestå.