Til Averøy kommune; innsigelse på ny høring Landbasert fiskeoppdrett på Tøfta.

Har mottatt nabovarsel om ny høring ang. Landbasert Fiskeoppdrett på Tøfta og tillater meg herved å komme med noen innsigelser.

Etter å ha lest gjennom saksdokumentene er jeg mildt sagt sjokkert. Her er det mange parter som blir i stor grad negativt berørt. Dette gjelder boligfeltet, spesielt vi som bor i nedre del av feltet, den flotte turstien bort til Stavneset der det går flere tusen lokale, tilreisende turister hvert år.

Stavneset fyr i sin helhet som er restaurert av lokalbefolkningen og som er en av de mest besøkte turistattraksjoner i kommunen. Riktignok finnes det flere turstier ut til Stavneset, men det er den som nå blir rasert som går i naturen over berg med utsikt ut over havet som er en av de mest brukte.

Skip og andre kulturminner som ligger på havets bunn ved Stavneset Fyr vil etter all sannsynlighet bli berørt av den tiltenkte moloen som skal bygges. Jeg kan ikke se at det er skrevet noe om dette i dokumentasjonen.

Det er en ting som virkelig overrasker med. Under forrige høringsrunde ble Averøy kommune fra Fylkesmannen bedt om å finne en alternativ lokasjon. På dette svarte Averøy kommune at det ikke fantes noen alternativ til lokasjon.

En tid etter kom flere aktører som ville etablere seg her og da fantes det plutselig lokasjoner både i Averøy Industripark, Smevågen og en i Kristvika Næringspark, Kristvika. Hvorfor ble ikke de benyttet?

Utbyggingsfasen

Det tiltenkte fiskeoppdrettet ligger bare ca 600 m i åpen luftlinje fra vårt boligområde og det er ingen tvil om at dette anlegget både under utbyggingsfasen og driftsfasen vil i meget sterk grad føre til sterkt redusert trivsel og atmosfære i det fredelige og trivelige flotte feltet vi i dag bor i.

Det planlagte bassenget på 450 m lengde, 85 m bredde og 35 m dybde ligger like ved åpningen av Atlanterhavstunellen og enda nærmere selve tunellen. Når det skal sprenges ut så mye fjell er det slik jeg ser det en meget stor risiko at tunellen kan bli skadet eller i verste fall kollapse.

I tillegg skal det sprenges ut en ny tunell for inntak av vann på 75m dybde.

Denne tunellen vil først krysse Atlanterhavstunellen over eller under for deretter gå under det etablerte nye boligfeltet i Øksenvågen. Hvordan er det mulig at slike risikoplaner settes ut i virkelighet, det kan føre til katastrofale uønskede følger. Hvem er ansvarlig om det oppstår skade, havari på tunellen samt våre nye hus her i boligfeltet under arbeidet. Dette krever jeg som nåværende medeier i vår bolig å få klarlagt og svar på. I tillegg til de husene som er inntegnet på kartet er det kommet flere hus som ikke er inntegnet. I dag er det åtte hus som er bebodd her i nedre del av feltet, delvis småbarnsfamilier som nettopp har etablert seg her.

Det er i tillegg tomter som ikke er solgt, det er vel ikke mange som vil bosette seg her om dette prosjektet blir fullført.

Hva med alt bråk og støy, støv som vi i feltet blir utsatt for i byggeperioden, sprenging og knusing av fjell, tungtransport og bråk av anleggsmaskiner. Dette er katastrofalt for oss som har brukt våre sparepenger, betalt renter på lån, ordnet fine uteområder på vår eiendom.

Jeg vil etter hvert komme med flere synspunkt som tilsier at det å bo her om dette blir realisert er helt umulig. En familie har allerede bestemt seg for å legge ut sin flotte nye bolig til salgs og etter som jeg har forstått vil flere vil følge etter, inkl undertegnede.

Driftsfasen

Under driftsfasen vil det bli støy fra vifter, kompressorer, transportbråk fra båter som ligger til kai ca 300 m fra boligfeltet. Disse båtene, kanskje ikke alle blir liggende med hjelpemotorer i gang og eksosen fra disse vil med vind fra Øst til SØ ligge seg over boligfeltet. Vi opplever i dag at det går mange båter ut og inn Bremsnesfjorden og ved riktig vindretning kjenner vi godt eksoslukt. Dette blir sterkt forverret om dette blir realisert. Her er kanskje å nevne at båter kan bli liggende lenger enn ønsket til kai da vind fra nordlige vindretninger kan forårsake at det blir umulig å ta ut båter pga høye bølger. Jeg som bor i området tror jeg med sikkerhet at dette kommer til å skje. Det er ikke uvanlig at om vinteren slår bølgene over Stavneset fyr.

Forurensing kommer jeg tilbake til, men nevner likevel her den lysforurensingen som blir som igjen vil forstyrre trivsel og atmosfære i boligfeltet samt de som bor på vestsiden i Kristiansund.

Samfunnsøkonomi

Det står så fint skrevet at under byggeperioden og driftsperioden vil det skapes mange arbeidsplasser i kommunen. Dette stemmer bare delvis for det finnes ingen entreprenør som er så stor at de kan ta på seg et så stort prosjekt. Dermed blir det entreprenører fra andre kommuner, kanskje fylker, kanskje utland som må tiltre.

Likedan under driftsfasen, dette blir etter det jeg har forstått så automatisert at det styrer seg selv. Det blir nok ikke så mange faste arbeidsplasser som sitert i saksfremstillingen.

Under slaktesesongene kan det kanskje bli noen flere.

Jeg tror Averøy kommune ikke vil få så mange kroner inn i kommunekassa som de ser for seg med unntak av eiendomsskatten og hva betyr det opp i alle risikofaktorer som her er nevnt, samt tap av noe av kommunens fineste natur og tap av turstier og turistattraksjon på meget høyt nivå. Ingenting kan erstatte dette flotte området som kommunen nå på død og liv vil rasere.

Dette er bare en synsing fra min side, men tror ikke virkeligheten er så veldig langt borte.

Forurensing

I saksdokumentene er det nedfelt punkt angående utslipp i Bremsnesfjorden. Dette er meget høye tall og dermed skremmende spesielt for oss som har boliger helt nede ved sjøkanten og der den tiltenkte moloen skal bygges.

Det skal slippes ur 950 tonn nitrogen, 80 tonn fosfor og 1398 tonn karbon. Dette er skremmende mengder.

Vi som bor her nede i flomålet er spesielt på varme sommerdager plaget an vond lukt fra den lille bukta innenfor Riggnesset. Vi trodde i mange år at dette skyldes at kloakkrøret var for kort.

Denne ble forlenget uten at det ble noen bedring.

Averøy kommune ble kontaktet og kom og tok prøver av sjøvannet og det viste seg at det var tang og tare samt andre fremmedlegemer som har samlet seg opp der og ble liggende og råtne.

I bukten der er det ingen vanngjennomstrømming så det som kommer inn kommer ikke ut igjen før det blir nordlig stormretninger og bølgene slår over Riggnesset som igjen vasker ut noe av dette.

Mindre gjennomstrømming

Nå er det tenkt å bygge en stor, høy, bred molo det bort til Stavneset. Hvilke følger vil dette få?

Dette vil føre til at det blir enda mindre gjennomstrømming av sjøvann i hele sjøområdet innenfor området på innsiden av moloen. Hele havnebassenget blir stengt med en åpning mot øst. Dette vil føre til at fremmedlegemer som kommer inn i havnebassenget blir liggende der.

Utslippet fra anlegget ligger ost NØ til SØ for denne åpningen.

Dette vil igjen føre til at mye av utslippet kommer til å lekke gjennom moloen ved riktig strøm og vindretninger eller en kombinasjon av disse. Dette kommer til å samle seg sammen med tidligere og tilkommende tang og tare som ligger her nede og forverre den lukten som er idag. Jeg lurer sterkt på om dette er konsekvensutarbeidet. Jeg krever å få tilsendt en dokumentasjon over dette. Averøy kommune bør være informert og klar over dette da de har vært her og tatt vannprøver.

Vil merkes på havna

Jeg er selv hobbyfisker og driver mest mellom Vetmalene og Bremsnesflua og jeg kjenner inderlig godt hvordan strøm og vind oppfører seg i området. For det meste er det strøm fra sydlig retning men også fra nordlige retninger. Det som her vil skje er at vannet som blir ført ut fra anlegget vil med visse strømretninger og vindretninger føre utslippvannet til åpningen mellom åpningen mellom moloen og Stavneset.

Ved kombinasjon av strøm NV til NØ og vind fra SV til V vind vil noe av dette utslippet gå inn Bremsnesfjorden og noe vil da gå inn Sørsundet og inn på Kristiansund Havn. Det står i saksdokumentene at det vil bli spredning av avfallsvannet og det vises her at det er riktig, men samtidig en meget uheldig negativ ringvirkning .

Ikke konsekvensutarbeidet?

Som sagt så vil moloen sterkt redusere strømforholdene inne på havna her og det blir verre og verre for hver dag som går da moloen sakte men sikkert tettes igjen av rekgods , tang og tare både utenfra og innenfra . Etter hvert som dette skjer blir moloen tettere og tettere og til slutt ingen gjennomstrømming med unntak av den lille åpningen ved Riggnesset og skipsinnløpet.

Dette vil etter noen år få følgende bivirkninger:

Etterhvert som moloen tetner til blir det mer og mer vann som ved fløende og fellende sjø veldig mye vann som skal ut og inn gjennom skipsinnløpet ved Stavneset som igjen følger til at vannet der og i området får veldig stor fart, kanskje 5- 6 knop, jeg har pr i dag målt over 3 knops fart der og den vil etter all sannsynlighet bli større enn 5-6 knop. Dermed vil alt som er utenfor området bli dratt inn i havnebassenget som legger seg i fjæresteinene og blir værende der. Dette ser vi allerede i dag, men det vil bli verre, mye verre. Dette gjelder strekningen fra Riggnesset og hele strandlinjen forbi Lilleøksenvågen og til Stavneset.

Jeg kan ikke se at dette er nevnt i saksdokumentene, så dette er tydeligvis ikke konsekventutarbeidet, dette på tross av at Averøy kommune bør vite det.

Anløp og avgang av skip til og fra kai

Tidligere i min innsigelse har jeg nevnt strøm, vind og bølgeaktiviteten ved Stavneset. Hvordan vil dette påvirke skipene som skal anløpe havna?

Undertegnede har i mange år vært fisker både på mindre og større båter og vet hva som skjer og kan skje.

La oss tenke oss at et stort og tungt skip skal inn til kai som ligger like ved innløpet mellom Stavneset og moloen. Båten må ha styrefart, la oss si 4 knop, strømmen i innløpet er 5 -6 knop. Dette vil føre til at båten kan få en fart opp til 10 knop og kaia ligger like ved innløpet. Det er samtidig ikke langt opp til grunnere vann..

Er strømmingen i sjøen høyere enn båtens styrefart begynner båten å miste styreegenskapene. I tillegg kommer vind og bølger inn som gjør manøvrering av båten verre eller umulig.

Et stort skip veier mange hundre tonn og blir i slike tilfelle vanskelig eller umulig å ha kontroll på og er vanskelig eller umulig å stoppe.

Hva skjer så hvis disse parameter oppstår samtidig? Høy fart, sidevind, bølger. Mistet kontroll over skipet som har høy fart inne på en liten havn med grunt vann lenger fremme.

Jo, dette vil sannsynligvis medføre at skipet havner enten oppe på grunt vann, i moloen eller inne på land. Det er ikke all verdens plass å prøve å få kontroll på skipet igjen, dessverre ...

Hva vil dette medføre: Et skip har mange mange tonn med olje om bord, diesel, smørolje, hydraulikkolje samt andre miljøskadelige elementer.

Hva om det jeg her har resonnert meg frem til blir virkelighet, båten blir skadet, hull oppstår, olje lekker ut. Hvor er miljøorganisasjonene?

Bør trekke saken

Jeg vil avslutte med å sende en hilsen til Averøy kommune og spørre om de har konsekvensutarbeidet alle disse risikoparametrene jeg her har nevnt.

Om svaret er ja, tror dere kanskje at dere har alt under kontroll.

Er svaret nei, da vil jeg på det aller sterkeste anbefale dere å trekke tilbake hele saken og avslutte.

Samtidig vil jeg spørre hvor det er blitt av empatien, respekten, forståelse for den flotte naturen som blir rasert, for de som har lagt ned flere tusen arbeidstimer på dugnad for å restaurere Stavneset fyr, for de som elsker å benytte den vakre stien over vill natur med utsikt ut mot havet til Stavneset, for oss som har betalt flere millioner kroner for å få bo her ute i den flotte naturen med Atlanterhavet som nærmeste nabo. Havet her lager trivsel, god atmosfære og er et flott skuespill både på godværsdager og i stormende vær. Siste ordene i denne setning vil nok Averøy kommune også bli kjent med etter hvert hvis dette blir en realitet.

Bruk sunt vett og forstand og avslutt dette før det er for sent.

Les også

Oppdrett ved Stavnes Fyr: – Biologisk rapport favoriserer utbygger

Les også

Stavneset er truet igjen

Les også

Stavneset – snart ei tapt turperle