Møreaksen (MA) eller Romsdalsaksen (RA)? Omvei eller snarvei? Samlet milevis med tunneler/undersjøiske tunneler eller flytebro? Gjennom Molde by eller tett knyttet inn mot Molde by? Ut på Otrøya eller ikke? Miljø fiendtlig eller miljø vennlig? Tilbake til «steinalderen» eller fremtidsrettet. Minst mulig synergieffekter mellom E39 og E136 eller se på muligheter med lengst mulig felles trase?

Uansett, et vesentlig og fremdeles viktig mål med den fergefrie kyststamveien mellom Kristiansand og Trondheim var, og er fremdeles, å få bygget en fremtidsrettet hovedstamvei som kan kombinere å knytte byene tettere sammen, men også med et helt klart definert mål, å korte ned hele strekningen mellom Kristiansand og Trondheim, dvs. både den totale lengden, men også delstrekninger! Ikke som med omveien MA, som faktisk bommer på flere mål, med bl. annet å øke strekningen her i fylket. Miljøaspektet bommer også MA på, men den ballen skal få ligge i ro i denne omgangen.

Blir kortere

Den definerte strekningen ifbm. fergefri kryssing av Romsdalsfjorden er i så måte fremdeles mellom Ålesund og Bergsøy. Ikke mellom Ålesund og «trappen» til Moldes Rådhus!

Flytebroalternativet RA vil som trase mellom Ålesund og Bergsøy kunne bli inntil en mil kortere enn omveien MA og samtidig knytter RA som alternativ, tettest inn mot øst siden av Molde sentrum! Dermed oppnår RA flere av kravene som ble lagt til grunn for en fergefri kyst stamvei.

Flytebroalternativet RA vil som trase mellom Ålesund og Bergsøy knyttes tettest opp mot både storparten av industrien i Molde, som ligger øst for Molde sentrum, flyplassen som ligger øst for Molde sentrum, samt det nye sykehuset, som kommer øst for Molde sentrum.

Målt mellom krysningspunktene for MA og RA, dvs. mellom Fremstedal (Ørskogfjellet) og Lønset, vil flytebroalternativet bli ca 5 km kortere enn tunneltraseen MA. Og flytter man krysningspunktet på Romsdalssiden enda nærmere Bergsøy, dvs. til Hjelset, vil flytebroalternativet RA kunne bli enda kortere og ikke minst, enda billigere å bygge! Og Fannefjordtunellen blir neppe plugget i endene, så med en trase mellom Fremsdal og Hjelset vil flytebroalternativet som hovedåre kunne bli nærmere en mil kortere enn omveien MA! Samtidig så vil fremdeles Fannefjordtunnelen kunne benyttes som snarvei inn/ut av Molde sentrum.

Ikke framtidsrettet

Løfter man blikket, er det lite som tilsier at det er fremtidsrettet å legge en fergefri fjordkryssing til vestsiden av Molde sentrum, og med det oppnå økt trafikkmengde gjennom Molde by/Moldes bypakke. Det er rett og slett ikke slik moderne hovedveier planlegges ifbm. byer i dag. Og når man vet at kun ca. 20% av trafikken til/fra fergekaien i Molde skal til/fra Molde vest, og at resten av trafikken, dvs. ca 80% skal til området fra fergekaien og videre østover/nordover, så er det lite som tilsier at 100% av «fergetrafikken» bør ledes gjennom en tunnel under/bak og dermed gjennom Molde by!

Tar man med at MA sine tidligere «innsolgte» argumenter vedr. felles bo- og arbeidsmarked, samt kost/nytteeffekter er blitt avslørt å være tuftet på feilaktig og misvisende grunnlag, og dermed blitt avslørt som ren og skjer desinformasjon, står man i grunn igjen ganske så tomhendt opp mot «fordeler» med omveien MA! Dette spesielt sett opp mot hensikten med en fremtidsrettet og kortest mulig kyststamvei mellom Kristiansand og Trondheim.

Dvs. det er riktignok enkelte som hevder to «fordeler», men det må da presiseres at dette da er kun gjelder for enkelte!

Med å legge en kyststamvei i slalåm, både horisontalt og vertikalt gjennom fylket vårt, har en liten gruppe i Molde, rett og slett sett sitt snitt til å få implementert Moldes trafikale utfordringer og dermed også Moldes bypakke, som for øvrig kunne vært løst på vesentlig mer fremtidsrettede måter, som en del av kyststamveien.

Gode alternativ

Den andre lokale «fordelen» er også for enkelte. Med å legge kyststamveien i en omvei fra Ørskogfjellet og tilbake ned mot Tomrefjord (Vik), videre under Midfjorden, ut på Otrøya og over Julsundet, oppnår Otrøya og Gossen (Aukra) «gratis» fastlandsforbindelse. Dvs. ikke en fastlandsforbindelse, men to! Dvs. to fastlandsforbindelser, hver med «fire felt»! Dette av dimensjonering- og sikkerhetsgrunner. Ikke pga. trafikkmengde og dertil behov! Dvs. at for en ÅDT på ca. 400-500 planlegges det med MA en av verdens lengste og dypeste undersjøiske tunneler, samt en av verdens lengste hengebroer!

Her har det heldigvis kommet på bordet gode alternativ til vesentlig enklere, lokal løsning for fastlandsforbindelse, som fremstår som rikelig bra nok, sett opp mot den lave trafikkmengden.

Ser man tilbake på historien med MA, som har pågått i +30 år, kan man saktens lure på om det er slik vi ønsker det i fylket vårt. Er det slik vi ønsker at våre folkevalgte og våre samfunnstopper skal håndtere fremtiden til fylket vårt? Det er for mange veldig åpenbart at det er gode grunner til at MA fremdeles fremstår som et «stykkevis og delt» prosjekt! Dvs. et prosjekt som fremdeles etter +30 år ikke er ferdig planlagt og godkjent som hovedåre for hele strekningen mellom Ålesund og Bergsøy.

Hovedmålet til SVV, MA & Co fremstår nå tydeligvis som at det er om å gjøre å få satt spaden i jorden fortest mulig. Dette, rett og slett i et tydelig «febrilsk» håp om at bordet da vil fange.

Rigget alternativ

Historisk så fremstår MA som et tydelig rigget alternativ allerede ifbm. KVU2011. Dvs. at utredningen var avgjort på forhånd av SVV, MA & Co! Ref. i den sammenheng til innrømmelser om +30 års arbeid med omveien MA. Hvor upartisk var da utredningen av konkurrenten RA, der de samme som hadde jobbet med MA i +30 år satte premissene? RA ble for øvrig ifbm. KVU2011, avfeid på et syltynt grunnlag med «fire linjer». Og slik har SVV, MA & Co holdt på hele veien. Omveien MA skal tydeligvis på plass uansett, koste hva det koste vil! Ref. både den paniske, halvhjertede hasteutredningen i 2019 samt oppfølger i fjor for å demme opp mot den massive motstanden fra befolkningen i fylket, der SVV, MA & co gjør det de makter for å trenere og sabotere for flytebro alternativet RA. Deriblant å tillegge en ekstra bro over Tresfjorden, med en oppkonstruert argumentasjon om behov for 90 km/t de 1.290 meterne over Tresfjorden (ei strekning som i dag har 80km/t og som til alt overmål hører til E136 og ikke til E39), samt at SVV, MA og co, fjor fortsatte sin «obstruksjon» av RA, med å legge inn en undersjøisk tunnel der også.

Jobber mot folkeviljen

Samtidig sørger også SVV, MA & co for å planlegge denne undersjøiske tunnelen så lang at det må inn to løp pga. sikkerhetskrav. Dvs. en unødvendig undersjøisk tunnel, som til alt overmål ble planlagt lengre enn nødvendig for at den skulle bli dyrest mulig. Andre veien, dvs. ifbm. MA, fjernet SVV, MA & co mer eller mindre over natten, med et enkelt pennestrøk, en nødvendig tunnel mellom Vik og Tresfjordbroen for å senke kostnaden på MA. At da trafikken for denne strekningen ifbm. MA må kjøre i 50 km/t via eksisterende «kjerrevei» gjennom Vestnes sentrum, mellom Tresfjordbroen og Vik, spilte visst mindre rolle. Plutselig var ikke 90 km/t et tema lengre, så lenge det kom MA til gode!

Og slik har SVV, MA & co holdt på hele veien. Om de lykkes ifbm. KS2, gjenstår å se, men at SVV, MA & co her lokalt jobber mot folkeviljen og fylkets beste, ja faktisk landets beste, bør det være liten tvil om!

Dra på håndbrekket

Nå bør faktisk håndbrekket dras hardt på! Og blikket må løftes! Skal man virkelig fortsette med «stykkevis & delt»-prosjektet MA, som verken er avklart verken på Sunnmørssiden eller på Romsdalssiden av Romsdalsfjorden? Eller skal man nå begynne å fokusere på hva folk flest i fylket ønsker, der man begynner å lete etter helhetlige og fremtidige løsninger, ikke etter umuligheter, som tydeligvis SVV, MA & Co ifbm. RA alternativet etterstreber. Dvs. fremtidsrettede løsninger med synergieffekter mellom E39 og E136 og som faktisk gagner hele fylket. Eller skal man begynne på en liten del av omveien MA, rett og slett for å bli låst til et på forhånd utdatert og for folk flest uforståelig og uønsket «steinalder»-prosjekt?

Les også

Møreaksen – med fokus på de reisende

Les også

– Å bygge to løp med til sammen fire felt på dette trafikkgrunnlaget kan vel ikke kalles fornuftig?

Les også: Forsvarer NTP-utredning av Møreaksen