Erfaringene fra den pågående pandemien har vist oss at vi behøver de enhetene vi har. Hvert eneste sykehus er viktig for å bekjempe pandemien. Det er ingenting som skulle tilsi at dette ikke vil skje igjen. Man skulle tro at den direkte konsekvensen av dette ville være å stoppe alle planlagte sentraliseringsprosesser.

På Innlandet og Møre er planen til sammen å legge ned tre sykehus. Situasjonen på Møre kan i praksis løses, dersom Arbeiderpartiet sentralt støtter forslaget som ligger på bordet. For som vi ofte sier: Et vedtak er et vedtak til det fattes et nytt. Og nye vedtak kan fattes når man besitter ny kunnskap.

Alle bør ta lærdom av en pandemi og alle bør ta seriøs forskning til seg og handle deretter.

Bunadsgeriljaen jobber hardt for å trygge fødetilbudet – også for kvinner og familier på Nordmøre! Ny forskning (Engjom et al 2017) viser at reisevei over en time medfører økt risiko for skader på mor og barn. En fødestue oppveier ikke denne risikoen. Det er også bakgrunnen for at vi ønsker å beholde fødeavdelingen i Kristiansund med akuttfunksjon og gynekolog.

En ordning som koster rundt 17 millioner i året.

Dette er en endring foreslått basert på ny kunnskap. Motargumentet er at vedtaket allerede er tatt – ny kunnskap har ikke plass. Men realiteten er også at Helse Møre og Romsdal står i en situasjon som kan medføre endringer i forhold til det som er vedtatt – de har allerede brutt den økonomsike forutsetningen som lå til grunn i behandlingen på Stortinget. Det er nå grunn til å tro at finansieringen av fellessykehuset må i større grad tas fra driften.

Nasjonal Helse og Sykehus plan 2020-2023 skal behandles 12. mai. SV, SP og FrP legger da frem forslag om å beholde føde og akutt i Kristiansund som en del av den fremtidige sykehusstruktur. De har folket med seg. Spørsmålet er om en stor nok andel av stortingsrepresentantene er på folkets side i denne saken.

Punktene under presenterer mulige scenario for eventuell videre fremdrift av SNR.

Alle – bortsett fra den siste – medfører endringer i henhold til vedtak. For pasientene – og da spesielt fødende kvinner – er Scenario 1 det som er tryggest for både mor og barn.

Dette burde i realiteten vært nok informasjon for våre folkevalgte.

1. Akutt og føde i Kristiansund.

Sykehuset i Kristiansund beholder fødeavdeling og de funksjoner som kreves for å gi et likeverdig fødetilbud. Herunder barneavdelingen.

SNR kan fortsatt bygges og kan i tillegg til lokalsykehusfunksjoner for Romsdal inneholde fellesfunksjoner for Nordmøre og Romsdal men også for hele Møre og Romsdal og for Helse Midt Norge. Dette vil ligne på Høies vedtak for Helgeland.

2. Realiteten er at Helse Møre og Romsdal allerede har brutt stortingets vedtak hvor det presiseres at HMR må klare de økonomiske målene som ble satt – effektiviseringen de selv presenterte er ikke oppnådd. Planlagte effektivisering var et av argumentene som medførte at 0-alternativet kom dårligere ut. Dette har så langt ikke fått konsekvenser. Her burde Stortinget allerede ha bedt om ny behandling.

3. Helse Møre og Romsdal er i en prosess for å redusere byggekostnadene ned til vedtatt byggekostnad. I TK kunne vi lese at de hadde redusert arealet, men hadde fortsatt ikke kommet ned til vedtatt kostnad. For å holde seg innenfor kostandsrammen kan HMR da enten redusere arealet ytterliger ved å redusere antall funksjoner eller kapasiteten ved å redusere antall sengerom. Dette vil være et brudd på forutsetningene og vil medføre ny behandling. 0-alternativet kan da vise seg å være bedre totalt sett. Det kan også medføre at HMR da faktisk har behov for at sykehuset i Kristiansund består.

4. Alternativt kan Helse Møre og Romsdal velge å beholde kapasiteten og funksjoner som de beskriver i hovedfunksjonsprogrammet – med det arealbehovet det medfører - men byggekostnaden overgår da rammen vedtatt av Stortinget. Dette vil medføre ny behandling i Stortinget. 0- alternativet kan da vise seg å være bedre.

5. Vi har en pågående pandemi! I starten av pandemien viste det seg at sykehusene hverken hadde kapasitet, utstyr eller personell. Alle pågående og planlagte endringer burde derfor stoppes umiddelbart og ny gjennomgang av både organisering og sykehusstruktur burde vært påkrevd. Dette inkluderer også at sykehusstrukturen i Møre og Romsdal gjennomgås med hensyn til fremtidig pandemiberedskap.

6. Siste scenario er at Helse Møre og Romsdal klarer de økonomiske forutsetningene og endringer i design slik at funkjsoner, kapasitet og funksjonalitet opprettholdes i henhold til vedtak og at HMR oppnår effektiviseringsgevinsten (nytt bygg og nye prosesser) på 100 millioner som valg av sammenslåing bygger på.