Svar til Erling Rød i kommunestyremøtet 16.2.2022

I sitt spørsmål til ordføreren, kommer Erling Rød med følgende utsagn: «Nordmøre IPR skal ikkje vere ein klakør for NEAS». Dette er etter min mening et grovt overtramp. Det franske ordet claqueur betyr en person som er leid inn for å klappe på teaterforestillinger. I overført norsk betydning, er det en nedsettende betegnelse på noen som hyller, applauderer, støtter eller taler varmt for en tredjepart i egen vinnings hensikt. Nordmøre interkommunale politiske råd (IPR) består av ordførerne på Nordmøre. Rød hevder altså at ordførerne på Nordmøre, folkevalgte i nabokommunene våre, fremmer saker for andre for å tjene på det selv. Rød, for å bruke et av dine egne favorittuttrykk: Dette er bare trist. Slik skal ikke folkevalgte omtale andre folkevalgte. Slikt skal vi holde oss for gode til. Sunndal kommunes verdier er tross alt «respekt, omsorg, ansvar». De gjelder også for oss folkevalgte. Det skal vi ikke glemme.

Inhabile?

Så til spørsmålet. Rød viser til at ordførerne i Averøy, Aure og Kristiansund er styremedlemmer i NEAS Konsern, med ordføreren fra Smøla som varamedlem. Videre hevder Rød at disse ordførerne er inhabile i behandling av saker om angår kraft- og nettsaker i Nordmøre IPR. Derfor spør Rød hva jeg vil gjøre for at representantskapsmøtene i Nordmøre IPR blir gjort lovlige og med habile folk.

Saken er altså at ordførerne i Averøy, Aure, Kristiansund og Smøla hevdes å være inhabile når de jobber politisk for å bedre kraft- og nettilgangen til egne kommuner for å legge til rette for ny industri og næringsutvikling. Intet mindre.

Skal være en aktiv pådriver

Jeg mener Rød tar feil. I samarbeidsavtalen for Nordmøre IPR står det at rådet gjennom samhandling skal bidra til positiv utvikling på Nordmøre og i medlemskommunene, samt være en aktiv pådriver og arbeide strategisk med samfunnsutvikling i regionen. Et av ansvarsområdene er å utforme uttalelser på vegne av rådet. Som blant annet er gjort når det gjelder behovet for mer kraft og styrket nett på Nordmøre. Overordnede uttalelser til politiske myndigheter, faginstanser og Statnett. Ikke forvaltningsvedtak etter forvaltningslovens §2, som defineres som avgjørelser der rettigheter eller plikter til private personer eller andre private rettssubjekter bestemmes ved utøving av offentlig myndighet. Det er avgjørelser i slike forvaltningssaker som habilitetskravene i Forvaltningsloven angår. Dette står klart og tydelig i loven. Nordmøre IPRs uttalelser påvirker ingen direkte. De er samordnede innspill til utforming av regional politikk, gitt av ordførerne på Nordmøre.

Vil ikke foreta meg noe

Så til ansvaret for å vurdere habilitet. Som Kommunaldepartementets veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner slår fast, er det medlemmene i folkevalgte organer som selv har plikt til å vurdere egen habilitet. Ved tvil kan de spørre møteleder eller juridisk kompetanse om råd. Så er det organet som avgjør habiliteten. For min del har jeg full tiltro til at ordførerkollegene mine i nabokommunene våre har full oversikt over habilitetskrav og tilhørende lovgiving. Det skulle bare mangle. Jeg akter ikke å være en habilitetsrevisor.

Så – med mindre noen av ordførerkollegene mine i Nordmøre IPR ber om å få vurdert habiliteten sin ved behandlingen av saker i rådet, har jeg ikke tenkt å foreta meg noe i denne saken. For – det skal være orden og ryddighet i politikk og forvaltning.