Havbunnsmineraler og bioprospektering, tang og tare trekkes stadig oftere frem som Norges nye næringer.

Selskapet Bolgneset Utvikling AS skal svare for seg, men aktivitetene som påvirker kommunens retning og samfunnsrolle som pådriver for næringsutvikling gjengis høydepunktene av her:

20.11.2012 NTNU, Nordic Ocean Resources og Statoil har inngått et samarbeid om kartlegging av mineralressurser på havbunnen.

16.12.2013 Forskere anslår at uoppdagede mineralressurser for over 1000 milliarder kroner kan ligge langs Atlanterhavsryggen.

13.06.2014 Oljedirektoratets boringer vest i Norskehavet ble avsluttet den 9. juni. Tre hull ble boret på Mørerandhøgda, 293 kilometer nordvest av Kristiansund. Toktene ble kjørt fra Kristiansund.

13.13.2016 – Bystyret vedtar Rådmannens innstilling om etablering av kommunalt selskap for utvikling av et havteknologisenter på Bolgneset

06.03.2017 – Kommunen stifter Bolgneset utvikling AS

01.04.2017 fikk OED forvaltningsansvaret for undersøkelse og utvinning av mineralforekomster på kontinentalsokkelen.

08. juni 2018 Den kinesiske ambassadøren møter Ordfører og Rådmann på Kristiansund Rådhus.

2106.2018 Uttrykker letedirektøren i Oljedirektoratet i ressursrapporten: «På norsk kontinentalsokkel er det kjent at havbunnsmineraler finnes i de dype delene av Norskehavet. Sommeren 2018 skal Oljedirektoratet sette i gang egne undersøkelser. Dette kan bli et nytt kapittel i historien om Norges havressurser.»

22.06.18 Regjeringen legger i dag frem forslag fra Olje- og energidepartementet til ny lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven).

Statsministeren uttaler seg:

Statsministeren ser også et geopolitisk element i arbeidet, for hun peker på at mange av disse ressursene er konsentrert til noen få steder i verden. – Kina har kontroll på mye av dette. For blant andre norsk næringsliv vil det være viktig at man kan få tilgang til disse ressursene fra flere kilder, sier statsministeren til E24.

22.03.2019 Havbunnsmineralloven sanksjonert i Stortinget

03.06.2019 Regjeringens oppdaterte havstrategi «Blå muligheter» trekker spesielt frem fremvoksende næringer som havvind, havbunnsmineraler og nye biologiske ressurser til mat og medisiner

09.09.2019 Oljedirektoratet melder om nok et vellykket tokt for å kartlegge havbunnsmineraler i Norskehavet. Regjeringen håper ressursene kan danne grobunn for en ny næring.

24.09.2019 Deep Sea Mineral Mining – sonderingsmøte mellom Ordfører, Rådmann og den kinesiske Ambassadøren.

28.01.2020 Mellom Svalbard og Jan Mayen har forskere ved NTNU registrert enorme forekomster av gull, sølv, kobber og sink på havbunnen til en verdi over 1000 milliarder.

I samme tidsrom jobber administrasjon og politisk ledelse aktivt med Campus Kristiansund og er pådriver for at hovedfokusene skal være «Hav og helse». Den autonome sundbåten planlegges med høyere fart slik at havsatsingen på Campus og i Bolga i fremtiden kan få en marin hovedvei mellom seg.

Alle toktene i Norskehavet de siste 10 årene har gått ut fra Kristiansund. Vi er den mest strategiske havnen for slik virksomhet. Det skulle bare mangle at vi ikke skal ta vår del av denne verdiskapingen i årene som kommer.

Investorene vi har eller har hatt kontakt med kan ikke utdypes videre på nåværende tidspunkt. Når avtalen med entreprenøren er signert kan investorene offentliggjøres.

Selskaper som ønsker tilstedeværelse på havteknologisenteret vil bli offentliggjort når aktøren ønsker å offentliggjøre det. Planen er at vi skal være klare i 2024 med de første aktørene.

Bystyret vil få egne saker om både aktørbilde og utbygging etter hvert som det blir aktuelt. Formannskapet er selskapets generalforsamling og vil ha en naturlig inngripen med selskapets utvikling gjennom den posisjonen.

Fiskeri i Dalasundet og på Bremsnes, petroleum på Vestbase og Averøy, havbruk (i hele regionen), bioprospektering, tare og mineraler på Grip, i Vikan og på Bolgneset. Tilførselen av de sistnevnte vil bygge videre opp under et robust næringsliv som da får enda flere bein å stå på. Kristiansund har tross alt 5 høyeste arbeidsplassvariasjon i landet, men kan bli stadig bedre.

I en næring som vokser frem er det viktig å være med fra starten og ikke begrense seg. Derfor er det regulert et stort areal på 1000 dekar. 500 av disse er tiltenkt næring, men i to etapper slik at man kan starte virksomhet mens man utvikler området videre. Det er også kjøpt opp areal om behovet viser seg å være enda større i tiden som kommer.

Mer om Bolgneset:

Bolgneset, en politisk bestilling: – Skal skape nye arbeidsplasser

Ber om lån fra kommunen – for å betale regning fra kommunen

Den dårligste politiske beslutningen i byens historie?

Omstridte planer fikk ja: – Vi trenger ny aktivitet og nye arbeidsplasser

Fylkesmannen sier fortsatt nei til Bolgneset-planene

Kystverket har snudd om Bolgneset-planene

Forsvarer Bolgneset: – Kritikken er full av synsing