Klima er den store politiske saken i Norge. Globalt er det like viktig å fokusere på økning av antallet som sulter. Klimaendringer, fattigdom og ufred skaper sult og utrygghet og er årsaken til tvungen migrasjon. Dette skaper større kriser for de som må ut på vandring enn for de som må ta imot migrantene

FAO (FNs mat og landbruksorganisasjon) viser til agroøkologi som et effektivt virkemiddel for å redusere sult og fattigdom. Det gir et ansvar for alle land til selv å sørge for produksjonen av sin basismat og det skal skje på lokalt lokale fornybare ressurser.

FN har vedtatt Bønders Rettigheter. Bl.a skal bønder har rett til jord, vann og markeder. Norsk landbruk legg beslag på store arealer i andre land til produksjon av vårt kraftfôr. I mange tilfeller dyrkes dette på arealer som tidligere tilhørte lokale bønder som har mistet jorda si til internasjonale konsern. Norsk politikk bryter derfor med FN-resolusjonen.

Mat er ikke en vare som i internasjonal handel bør behandles på lik linje med luksusvarer. Mat er en livsbetingelse man ikke kan velge bort selv om man er fattig. Norge må arbeide for en slik endring av internasjonale rammevilkår. Sårbarheten blir ekstra synlig når landet er i en unntakstilstand pga. en pandemi som rammer de fleste av samfunnsfunksjonene.

Samtidig som norsk selvforsyning er rekordlav (under 40 %), har vi overproduksjon og ubalanse i markedet. Dette skaper kriser for bønder også i Norge og reduserer landbrukets evne til å produsere samfunnsgoder. Årsaken er i hovedsak at vi til stadighet importerer mer mat og stimulerer et landbruk som bruke billige importerte innsatsfaktorer. I tillegg til å skape vanskeligheter for norske bønder bidrar vi også til at kloden fortsatt har 800 mill. mennesker som sulter. Å bidra til å nå FN sine bærekraftsmål om å fjerne sult og fattigdom må være viktigere enn at norske forbrukere skal kunne velge blant stadig flere importerte vareslag.

Jordbruksforhandlingene blir i en slik situasjon meningsløse. Norsk Bonde- og Småbrukarlag krev at den norske regjeringen tar et ansvar for at den norske befolkningen har sikkerhet for at vi nasjonalt produserer nok mat. Norge må ta de anbefalinger som FN sine organisasjoner gir på alvor. Norge må ta på alvor vedtaket om Bønders rettigheter (UNDROP) og stimulere til at Norge produserer sin mat på egne ressurser og at importen reduseres.