I ti år har det mobile gasskraftverket på Tjeldbergodden stått i beredskap, i tilfelle det skulle bli fare for strømrasjonering i Midt-Norge.

I den senere tiden er det gjort investeringer i strømnettet, noe som gjør det mobile gasskraftverket på Tjeldbergodden overflødig. Men Statnett opplever at det er tidkrevende å selge kraftverket, og har bedt om å få forlenget konsesjonen i ytterligere ett år - fram til 31. desember 2018.

Miljødirektoratet vurderer at utslippet fra kjøringer av anlegget på Tjeldbergodden ikke vil gi nevneverdig miljømessig betydning, og gir tillatelse til Statnetts reservekraftverk på Tjeldbergodden frem til 31. desember 2018 som omsøkt.

Miljødirektoratet vurderer at vedtaket ikke trenger å forhåndsvarsles, fordi tiltaket som tillates er av mindre miljømessig betydning.