Formannskapet i Tingvoll kommune behandlet på tirsdag 9. mai en høringsuttalelse vedrørende søknad om deponi for ordinært avfall på Raudsand, i Nesset kommune.

Det har skapt uroligheter i flere av nabokommunene at det nå planlegges et potensielt deponi på Raudsand for farlig uorganisk materiale. Søknaden formannskapet behandlet på tirsdag omhandler deponi 2, som innebærer ordinært avfall. Det er her snakk om løsmasser knyttet til bygg- og anleggsvirksomheten.

Les også: Foreslår nei til deponi

Enstemmig

Tingvoll kommune sitt høringssvar ble enstemmig vedtatt i formannskapet, og det kan ikke sies å være særlig positiv til disse planene. I rådmannens vurdering heter det at kommunen i utgangspunktet er positive til at det ryddes opp i de gamle deponiene, men at det vil være snakk om store mengder forurensede masser som skal deponeres på fjellet i Raudsand.

- Denne søknaden kommer i tillegg til utslipp fra eksisterende deponi 1 og fra gruven der eksisterende gruveganger er fylt med store mengder farlig avfall. Fjorden utenfor Raudsand har dårlig vannkvalitet og er dels sterkt forurenset, heter det i høringsuttalelsen.

Les også: Mørebenken vil ha deponi

Kommunen påpeker også at flere av nordmørskommunene samt Nesset kommune arbeider med en felles plan for sjøområdene på Nordmøre, og mener at deponiplanene på Raudsand er motstridende sjøarealplanen.

- For Tingvollfjorden er det den samlede belastningen som er vesentlig. Alle utslipp, planlagte, ikke planlagte, godkjente og ikke godkjente vil før eller siden havne i Tingvollfjorden. Tingvoll kommune mener det er helt uakseptabelt at søknadene behandles enkeltvis og at helheten ikke er tilstrekkelig vurdert.

Les også: FrP sier nei til deponi i Raudsand

Konflikt

Det er Miljødirektoratet som skal behandle søknaden til Bergmesteren Raudsand AS, som står for deponiplanene. Tingvoll kommune anbefaler at søknaden avslås, og mener planene er i strid med hovedformålet med Vanndirektivet, Vannforskriftens målsettinger og naturmangfoldslovens føre-var-prinsipp.

- Den vil være i konflikt med viktige interesser knyttet til fjorden, lokalt, regionalt og nasjonalt, konkluderer Tingvolls høringsinnspill.

Les også: Kan i verste fall bety flytting av AquaGen