Sykehusrettssak 23. mai

TINGRETTSDOMMER: Ragnhild Vada har besluttet å slippe sykehussaken inn for rettslig behandling. Foto: TRØNDER-AVISA

TINGRETTSDOMMER: Ragnhild Vada har besluttet å slippe sykehussaken inn for rettslig behandling. Foto: TRØNDER-AVISA

Artikkelen er over 5 år gammel

Dommeren i Inntrøndelag tingrett har besluttet å slippe sykehussaken inn for hovedforhandling.

DEL

Det opplyser kommuneadvokat Kjetil Wedervang Mathiesen i Kristiansund kommune til Tidens Krav.

- Retten har besluttet at saken fremmes, og dette er inntatt i rettsboken. Partene fikk opplest kjennelsen på et planleggingsmøte avholdt på telefon i dag. Det er satt av syv dager til behandlingen av saken - fra 23. mai til 31. mai, opplyser kommuneadvokaten.

Han sier Helse Midt-Norge, representert ved Regjeringssadvokaten, har muligheten til å anke beslutningen.

- Men jeg tviler på at det skjer, sier han.

- Hva var rettens begrunnelse?

- Argumentasjonen var mye i samsvar med vårt siste prosesskriv i saken. Dette er en viktig beslutning på veien mot et riktig resultat. Jeg har god tro på at vi skal få et riktig resultat også i selve søksmålet, og at vi vinner fram med vårt syn, sier Wedervang Mathiesen.

Han oppfordrer nå alle på Nordmøre til å sette seg inn i innholdet i stevningen.

- Jo mer befolkningen forstår av denne saken, jo vanskeligere blir det for regjeringen ikke å gjøre om beslutningen, mener han.

«Betydelig arroganse»

I tillegg til å be om kommunens syn har retten også gitt Helse Midt-Norge anledning til å utdype sin argumentasjon for at saken bør avvises. I et nytt prosesskriv datert 6. januar viser Regjeringsadvokaten blant annet til at en dom i kommunens favør ikke vil få som virkning at sykehuset blir bygget på Storbakken. Man mener derfor det er grunn til å stille spørsmål om en dom i kommunens favør vil være egnet til å håndheve det som reelt sett er kommunens interesse, og som oppfattes som søksmålets kjerne.

«Rettsvirkningen vil være at foretaksmøtet i Helse Midt-Norge må fatte nytt vedtak om lokalisering. Som nevnt i tilsvaret beror lokaliseringsspørsmålet på politiske vurderinger, og tilsvarer innebærer nettopp at Helse Midt-Norge fortsatt mener at vedtaket er riktig, tross alle anførsler fra kommunen», skriver advokat Erik Bratterud fra Regjeringsadvokaten..

Dette betegnes av kommuneadvokaten som en forskuttering med «betydelig arroganse»:

"Det synes som om HMN allerede før domstolene har avgjort saken (med de føringer for det nye vedtak som vil framgå av dommene, fra Høyesterett i siste instans) har bestemt seg for hvordan det nye forvaltningsvedtaket vil se ut. Dette er oppsiktsvekkende og åpenbart uhørt, skriver Wedervang Mathiesen i sitt prosesskriv til retten datert 12. januar.

 Han skriver videre at «HMNs arroganse blir enda mer oppsiktsvekkende når man ser hen til den rekke med grove brudd på sentrale/fundamentale forvaltningsrettslige regler og prinsipper som fremgår av stevningen».

Forvaltningsloven gjelder

Kommuneadvokaten anfører det også som uriktig når regjeringsadvokaten hevder at vedtaket i saken ikke er et forvaltningsvedtak, men et vedtak fattet med grunnlag i helseforetakets rett til å disponere over egne midler og bestemme hvordan virksomheten skal drives.

Han påpeker at det i helseforetaksloven står at forvaltningsloven gjelder for foretakenes virksomhet. Han viser til at sykehusplassering kan handle om liv og død, den samfunnsmessige betydningen av slike institusjoner og hvilken rolle de spiller i den totale samfunnsberedskapen.

«Når departementet ved statsråden i foretaksmøtet for det regionale helseforetaket HMN fatter vedtak om plassering av et nytt fellessykehus, fattes det på denne bakgrunn åpenbart et av de mest sentrale/viktige forvaltningsvedtak i Norge. Det kan knapt tenkes viktigere forvaltningsvedtak samfunnsmessig sett», skriver kommuneadvokaten.

Det øvrige innholdet i prosesskrivet fra kommunen er ellers en tung gjennomgang av juridisk teori og rettspraksis i forhold til de deler av tvisteloven som regjeringsadvokaten har påberopt som mulig grunnlag for å avvise saken.

«Det kan ikke være tvil om at Kristiansund kommune som saksøker har rettslig interesse etter tvistelovens §1-3. Søksmålet kan dermed ikke avvises», konkluderer kommuneadvokaten.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken