Det er Teknisk Ukeblad - www.tu.no - som skriver dette.

Bakgrunnen er at deponiet for uorganisk avfall på Langøya i Re kommune i Vestfold snart er fullt. Direktoratet for mineralforvaltning har på oppdrag fra Miljødirektoratet laget en liste over gruver og steinbrudd som kan egne seg som deponi.

På den lista er altså Glærum kalksteingruve.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal nå se på de 12 stedene og lage en rapport til Miljødirektoratet der de blant annet skal vurdere geologien på hvert enkelt sted og om bergartene er egnet som barriere.

– Vi var og er åpne for at også NGU kan foreslå lokaliteter. Listen er altså ikke bindende, men var ment som et utgangspunkt, sier seksjonsleder for avfall og gjenvinning i Miljødirektoratet Pål Spillum til Teknisk Ukeblad.

De 12 stedene

Noen av de 12 stedene er lite aktuell, men Spillum vil ikke gå i detalj på hvilke.

De 12 stedene er: Dalen/Kjørholt i Porsgrunn, Tellnes, Rekefjord, Berakvam og Vigsnes (alle i Rogaland), Stordø, Sløvåg og Sætrefjellet (alle i Sogn og Fjordane), Rødsand i Nesset i Møre og Romsdal, Fosdalen i Nord-Trøndelag, Akselberg i Nordland og Sjøflot/Glærum i Surnadal.

Uttaket av kalk fra Sjøflot-delen av gruva ble avsluttet i 1966, mens det fremdeles er drift i gruva på Glærum.

Miljødirektoratets kriterier for ett nytt deponi er at den pågående virksomheten i gruven eller bruddet må være avviklet senest 2020. Videre må stedene ligge relativt nær en havn som kan ta imot middels store lastebåter, eller ha mulighet for å anlegge en slik havn.

I tillegg bør den ha et oppfyllingsvolum som kan romme minst 20 års drift, det vil si i størrelsesorden 10 millioner kubikkmeter. Deponiet skal også helst ligge under grunnvannstand og bestå av bergarter med begrenset sprekkdannelse og vanninntrenging.

Store planer

Teknisk Ukeblad skriver i en annen artikkel at aksjeselskapet NOAS som eies av Bjørn Rune Gjelsten og Gjelsten Holding, ønsker å lage et stort deponi for farlig uorganisk avfall i Dalen gruve i Telemark. Det er samme selskap som i dag driver deponiet på Langøya, som blir fullt i 2026.

Det planlagte deponiet ligger rett ved et tett befolket område. Etter at planene ble kjent har motstanden mot deponiet vært stor fra innbyggerne.

tu.no skriver at cirka 800.000 tonn farlig uorganisk avfall per år skal deponeres i den gamle kalkgruven i Brevik hvert eneste år.

Over halvparten av avfallet er flyveaske fra søppelforbrenningsanlegg i Skandinavia og Europa ellers. Dette inneholder blant annet giftige tungmetaller. Dette skal blandes med avfallsstoffet svovelsyre og danne avfallsgips.

Ukjent

I Surnadal er planene knapt kjent ennå, og kommunen har ikke vært orientert om at kalksteingruva på Glærum er ett av de tolv stedene som nå vurderes.