Atlanten kunstis AS og IL Braatt har sent en søkand til fylkeskommunen om å bidra med finansiering til hall over kunstisbanen i Kristiansund.

I saken som skal behandles tirsdag 20. september anbefaler fylkesrådmannen å støtte prosjektet med 11 millioner kroner. Forutsetningen for dette tilskuddet er at prosjektet blir fullfinansiert før oppstart.

"Det er fylkesrådmannen sin vurdering at det nye anlegget vil vere eit viktig tilskot til utvikling av byen Kristiansund, den omliggande regionen og fylket samla sett", heter det i fylkesrådmannens begrunnelse.

Finansieringsplanen som er lagt opp krever 41.567.000 kroner for å gjennomføre prosjektet. Det er lagt opp til at fem millioner kommer fra ordinære spillemidler, seks millioner fra programsatsingsmidler, åtte millioner fra Sparebank 1 Nordvest, 11 millioner fra Kristiansund kommune og fylkeskommunen, samt 567.000 kroner i spillemidler til utstyr.

"Ut frå ei fagleg vurdering vil bygging av hall over kunstisbanen føre til auka bruk og betre utnytting av anlegget. Meir føreseielege og stabile forhold vil vere positivt både for brukarar og drivarar", skriver fylkesrådmannen i sin innstilling.