Tre personer i Møre og Romsdal er rammet av Nav-skandalen – én av dem satt i fengsel

Av

Det er identifisert tre saker fra Møre og Romsdal politidistrikt som er knyttet til Nav-skandalen.

DEL

Møre og Romsdal politidistrikt opplyser i en pressemelding fredag ettermiddag at de har satt ned en gruppe som skal gjennomgå alle anmeldelser fra Nav Kontroll knyttet til trygdeytelser og utenlandsopphold i EU-EØS-området i perioden fra 1. juni 2012.

Nå er det oppdaget tre saker fra fylket hvor personer er rammet. Én av dem har allerede sonet en fengselsstraff.

Fikk ubetinget fengsel

«I oversendelse fra Riksadvokaten, er det så langt identifisert tre saker fra Møre og Romsdal politidistrikt som er knyttet til arbeidsavklaringspenger og opphold i EU-EØS-området. I én av disse sakene er det avsagt dom på ubetinget fengselsstraff og dommen er fullbyrdet», skriver politidistriktet i pressemeldingen.

– Politiet har vært i kontakt med domfelte, og han er orientert om at vi følger opp saken, skriver påtaleleder Elin Drønnen i Møre og Romsdal politidistrikt i pressemeldingen.

I de to øvrige sakene som er oppdaget i Møre og Romsdal, er det tatt ut tiltale, som vil si at sakene ikke er avgjort i retten ennå.

– En av sakene var allerede stilt i bero da vi mottok brev fra Nav 23.09.2019 og etterlysning som forelå ble umiddelbart avsluttet. Saken er oversendt Statsadvokaten med forslag om henleggelse. Den siste saken var også stilt i bero på det tidspunktet vi mottok brev fra Nav, saken er nå henlagt og etterlysning er avsluttet, skriver Drønnen.

Tar kontakt med berørte

Det arbeidet som nå er satt i gang i politidistriktet er i tråd med ordre fra Riksadvokaten. I løpet av den kommende måneden skal politiet gjennomgå alle saker som er aktuelle, for å avdekke om det kan finnes andre saker som ikke er omhandlet i oversendelsen.

– Vi vil fortløpende ta kontakt med eventuelt berørte. Møre og Romsdal politidistrikt prioriterer dette arbeidet høyt, og arbeider med å få en oversikt over omfanget så snart som mulig, skriver Drønnen.

Full oversikt i neste uke

En rekke tingretter har meldt inn nye saker hvor uskyldige kan ha blitt dømt for trygdesvindel, men det tar tid å gjennomgå dem, skriver NTB.

Mandag opplyste Riksadvokaten at minst 48 personer er uriktig dømt i norske domstoler for å ha tatt med seg trygdeytelser til andre EØS-land, men tallet har senere vokst etter at tingrettene har gått gjennom flere tidligere dommer.

– Vi får fortløpende meldinger om saker tingrettene har funnet, men de må gjennomgås nøye. Vi har blant annet fått meldinger om saker som ikke hører hjemme i dette komplekset, blant annet hvor trygdeytelser er tatt med til land utenfor EØS, sier kommunikasjonssjef Yngve Brox i Domstolsadministrasjonen til NTB.

En jurist jobber nå for fullt med å gjennomgå sakene som er kommet inn. Samtidig er det ennå noen av de store tingrettene som ikke har meldt inn sine saker.

– Det er en forferdelig stor jobb. Norske domstoler har mange saker med trygdesvindel hvert år. Vi har nå bedt domstolene om å være ferdige innen onsdag i neste uke, og så regner vi med å ha en oversikt klar torsdag eller fredag, sier Brox.

I første omgang er det slått fast at loven er blitt feiltolket i saker etter 2012 hvor Nav-brukere har tatt med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og/eller pleiepenger til andre EØS-land. Det er disse sakene domstolene nå jobber med å få oversikt over, men parallelt har Riksadvokaten bedt om å få avklart om feiltolkningen av loven også gjelder flere trygdeytelser og lenger tilbake i tid. Dermed er det mulig at saken kan vokse ytterligere i omfang.

Artikkeltags