Orkidés svar til regional utviklingsplan: – Sentralisering av det en må og desentralisere det en kan

Orkide-leder: Roger Osen ønsker økt fokus på utfordringene helsetjenesten på Nordmøre står overfor.

Orkide-leder: Roger Osen ønsker økt fokus på utfordringene helsetjenesten på Nordmøre står overfor.

Utviklingsplanen skal konkretisere Helse Midt-Norges utvikling og prioriteringer.

DEL

Høringsutkastet til Helse Midt-Norge RHFs regionale utviklingsplan ble vedtatt 21. juni. Utkastet ble deretter lagt ut på helseforetakets hjemmesider – åpent for alle – med oppfordring om å komme med høringsuttalelser.

Fristen for å sende inn uttalelsene gikk ut 15. oktober.

Den regionale utviklingsplanen skal brukes som et ledd i å operasjonalisere helseforetakets «Strategi 2030». Strategien har som mål å gi Helse Midt-Norge føringer for utvikling og prioriteringer i årene som kommer. Den regionale utviklingsplanen gjelder for årene 2019-2022, samtidig som den ser på behovene i helsesektoren fram mot 2035.

Hovedutfordringer

På nettsidene til Helse Midt-Norge har helseforetaket kartlagt det de mener er hovedutfordringene i årene som kommer. Blant dem finner vi: En aldrende befolkning, rekrutterings- og kompetanseutfordringer, og sentralisering og koordineringsbehov, for å nevne noen.

Helseforetaket har særlig etterspurt uttalelser i forbindelse med utviklingsplanens kapittel 3. Kapittelet omhandler utfordringsbildet regionen står overfor.

Tidens Krav har sett nærmere på Orkidés høringsuttalelse.

De mener hovedsakelig at utviklingsplanen tegner et godt bilde av de utfordringene helsetjenesten står overfor. Høringsuttalelsen nevner også at det må legges til rette for innovasjon og utvikling av arbeidsprosesser, om framtidens helsetilbud skal være økonomisk bærekraftig.

Orkidé kommer også med en oppfordring angående sentralisering.

– Det er viktig at helseforetaket har fokus på å operasjonalisere «Sentralisering av det en må og desentralisere det en kan». Tidligere erfaringer har vist at det er enklere å foreslå hva som kan sentraliseres enn hva som faktisk kan desentraliseres ... Helsetjenestene skal være likeverdige og tilgjengelige, og det må legges vekt på hvilke konsekvenser sentralisering vil måtte få for prehospitale tjenester og for transportordningene. Løsninger og betingelser knyttet til pasienttransport må være gode, tilgjengelige og økonomisk tilstrekkelige for å kunne tilby likeverdige helsetilbud, skriver Orkidé – Nordmøre Regionråd, ved leder Roger Osen, i sin høringsuttalelse.

Vil ha økt fokus på DMS

I kapittel 5 i utviklingsplanen har helseforetaket gjort et forsøk på å konkretisere de «veivalgene» de mener bør tas i årene framover. Her savner Orkidé økt fokus på de endringene Nordmøre står overfor.

– I Møre og Romsdal er det en betydelig omstillingssituasjon på gang ... Denne situasjonen bør ha større oppmerksomhet i utviklingsplanen, både i forhold til endringer for befolkningen på Nordmøre spesielt, men også i forhold til de muligheter et diversifisert DMS Kristiansund vil representere for utvikling av framtidens helse- og velferdstjenester, i samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, kommunene, Helseinnovasjonssenteret, private aktører/avtalespesialister og andre relevante aktører, skriver Orkidé i høringsuttalelsen.

Samtidig som de retter blikket mot flere av utfordringene ved å etablere et nytt akuttsykehus på Hjelset.

– Nedleggelse av sykehuset i Kristiansund vil føre til store endringer i pasient- og trafikkstrømmene for over 35.000 innbyggere ... regionrådet for Nordmøre mener at transportkapasiteten må styrkes for å håndtere et betydelig større antall innbyggere får lengre vei til akuttsykehus samtidig som de med lengst reisevei får enda lengre reisevei, skriver Roger Osen og Orkidé videre.

Artikkeltags