Flere saker til Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal

Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging for unge lovbrytere øker over hele landet. Også i Konfliktrådet for Nordmøre og Romsdal.

DEL

Vel å merke er endringen marginal. I 2017 fikk en ungdom ungdomsstraff, og det samme var tilfelle i 2018.

Antall ungdomsoppfølging har imidlertid økt fra fem til sju saker i 2018, går det fram av ei pressemelding. En person ble idømt oppfølging i Konfliktråd. Narkotika, vold, trusler, annen kriminalitet og seksualkriminalitet utgjør hoveddelen av lovbruddene.

Straffereaksjonene gjelder for ungdom mellom 15-18 år som har begått alvorlige lovbrudd, har et oppfølgingsbehov og er motivert for endring. Straffen består av et ungdomsstormøte med involverte, en ungdomsplan med krav til ungdommen og et oppfølgingsteam som følger ungdommen tett i gjennomføringsperioden.

Oppfølging i Konfliktråd bygger på erfaringene fra ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Lovbryteren må ha behov for oppfølging over lengre tid og straffereaksjonen passer blant annet i saker som omhandler vold i nære relasjoner. Det krever at begge parter samtykker.

En oppfølgingsplan blir deretter skreddersydd for hver enkelt sak der tiltak for å forebygge nye kriminelle handlinger sys sammen for lovbryter og familien som blir utsatte for vold i nære relasjoner.

Samarbeider bredt

Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal samarbeider med Politi, Kriminalomsorg, Barnevern og SLT-koordinator i en koordineringsgruppe som anbefaler ungdomsoppfølging eller oppfølging i Konfliktråd.  

Ungdommer som har fått straffereaksjonen ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging kan følges opp fra seks måneder og opp til tre år.

Sakstallene for 2018 viser en økning i antall saker til Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal med en sak. Som tidligere år er det vold som dominerer, og utgjør en stor andel av lovbruddene.

De andre saksforholdene Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal mottok i 2018 omhandler blant annet annen vinningskriminalitet som tyveri av elektroniske apparater samt simpelt eller grovt tyveri.

Under annen kriminalitet kommer arbeidslivkonflikter, familiekonflikter, falske anklager, ordensforstyrrelser, dokumentforfalskning og trafikksaker. Trusler, narkotika og seksualkriminalitet har Konfliktrådet færre saker av.

Fra Politiet i Møre og Romsdal mottok Konfliktrådet 93 straffesaker og 43 sivile henlagte saker. Publikum meldte inn 63 saker direkte til Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal.

Flere saker landet over

Konfliktrådene i Norge har i 2018 mottatt 7864 saker, som er en liten økning fra året før (7709 saker). Voldssaker utgjør den største sakskategorien og omhandler alt fra uprovosert vold mellom ukjente til vold i nære relasjoner.

Siden iverksettelsen av ungdomsreaksjonene i juli 2014 er 198 idømt ungdomsstraff og 1495 har fått ungdomsoppfølging. I siste års statsbudsjett ble konfliktrådet styrket med 16 millioner for å bekjempe ungdomskriminalitet. Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging kan dermed bli et enda bedre og viktigere virkemiddel for å hjelpe unge lovbryter til en framtid uten kriminalitet

Nærmiljøkonflikter ligger stabilt med 737 saker i 2018. Konfliktene dreier seg ofte om støy, trær og bruk av fellesarealer.

Norge har 22 konfliktråd over hele landet med 550 meklere.

Artikkeltags