– Vil bety en dramatisk kostnadsøkning for store deler av næringslivet på Nordmøre

Monica Eeg er daglig leder i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum.

Monica Eeg er daglig leder i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum.

Kristiansund og Nordmøre næringsforum (KNN) uttrykker i et brev til fylkespolitikerne sterk bekymring over hvilke konsekvenser det vil få hvis foreslåtte kutt blir gjennomført.

DEL

– Vår bekymring er særlig knyttet til Utdanning og Samferdsel, skriver daglig leder Monica Eeg i KNN i brevet, som er adressert til fylkestinget og fylkesutvalget i Møre og Romsdal.

– Næringslivet i vårt nedslagsfelt er avhengig av at studietilbudene i videregående opplæring er godt tilpasset bedriftenes behov for kompetanse og framtidig arbeidskraft. De framlagte kuttforslag vil ramme viktige yrkesfaglige studietilbud i vårt område, skriver hun videre.

Dette gjelder følgende tilbud som vil bli tatt bort:

*YSK – TIP (Kjemiprosess og Industriteknologi) – i Kristiansund

*Bygg og anlegg – i Surnadal og Tingvoll

*Elektrofag – i Sunndal

*Industriteknologi – i Sunndal

Videre mener KNN at de foreslåtte kuttene er i strid med næringslivets behov, og at etterspørselen etter fagarbeidere er stor. Skal man kunne opprettholde vekst og utvikling i kommunene og regionen som helhet må man kunne tilby linjer som tilbyr den kompetansen næringslivet trenger.

Konsekvensene av å fjerne disse som søkbare tilbud vekker stor bekymring.

– Signalet til ungdommene, som tidligere har hatt dette som et studietilbud ved sin nærskole, vil utvilsomt bety at de velger annen utdanning i stedet. Kanskje vil de også velge bort en yrkesfaglig karriere. For bedrifter som hittil har hatt et nært samarbeid med skolene vil de foreslåtte endringer bety at samfunnskontrakten, der de har stilt læreplasser til rådighet, ikke vil bli verdsatt på alle fagområder. Samtidig vil faren for store rekrutteringsutfordringer til bedrifter i de aktuelle bransjeområdene melde seg, skriver Eeg, og fortsetter:

– I et samfunnsperspektiv vil dette bety en negativ påvirkning med hensyn til verdiskapingen og utviklingsmulighetene til en rekke bedrifter på Nordmøre. KNN mener det vil virke særdeles uheldig om fylkeskommunen velger å gjennomføre kutt på utdanningsområdet som i særlig grad rammer næringslivet og satsingen på å bygge framtidig kompetanse i næringsfylket Møre og Romsdal.

Dramatisk økning

En økning av fergetakstene med opptil 70 prosent vil bety en dramatisk kostnadsøkning for store deler av næringslivet på Nordmøre. Mange næringsaktører er avhengige av fergene som kommunikasjonsmiddel i sin virksomhet.

– Den foreslåtte økningen vil derfor bety en uakseptabel konkurransevridning for disse bedriftene. For mange bedrifter vil dette også bety merkostnader som det vil være vanskelig å laste over på kundene i sin helhet, og bedriftenes eksistens vil dermed bli utfordret, framholder foreningen.

KNN protesterer også sterkt mot ulempen som vil bli påført øysamfunnet Smøla dersom B-ferga på strekningen Sandvika–Edøya tas bort. Manglende korrespondanse inn mot regionsenteret med ekstra ventetid, og et stadig økende problem med gjenstående kjøretøy gir utfordringer for næringsliv og befolkning.

– Vi føler at konsekvensene av de forslagene som ligger i framlagt budsjett kan få dramatiske konsekvenser både for Nordmøre som region og Kristiansund som regionsenter. Små og mellomstore bedrifter er en stor styrke for næringsmangfoldet. De bidrar til en betydelig verdiskaping og er avgjørende for sysselsettingen i mange kommuner. Fylkeskommunen har et betydelig medansvar for å bidra med gode rammebetingelser for videre vekst og verdiskapning hos våre bedrifter. Da først vil fylkeskommunen kunne fylle rollen som en ekte regional utviklingsaktør, skriver Eeg.

KNN mener at fylkeskommunens problemer med underfinansiering av fergedriften primært må rettes mot regjering og storting, og skriver at KNN gjerne stiller opp sammen med fylkeskommunen for å synliggjøre den byrden som finansieringssystemet i dag legger på fergefylket Møre og Romsdal.

Monica Eeg avslutter brevet med å be fylkesutvalget om å vektlegge deres innspill når prioriteringer og beslutning skal fattes.

Artikkeltags