I forbindelse med reguleringsplanarbeidet på Raudsand, hvor det planlegges at det skal etableres deponi for blant annet farlig uorganisk avfall, har Miljødirektoratet nå levert inn sitt høringssvar til Nesset kommune.

Direktoratet skriver i sin uttalelse at konsekvensutredningen i liten grad har konkretisert hva miljøeffektene ved etableringen er, og at det dermed ikke tilfredsstiller beslutningsgrunnlaget.

«Vårt hovedinntrykk er at det er gjort mange vurderinger av selve lokaliteten, men at det i liten grad er redegjort for konkrete spørsmål knyttet til håndtering av avfall i tråd med avfallsregelverket», skriver Miljødirektoratet i sin vurdering.

Ubesvarte spørsmål

De skriver at akkurat dette vil være en viktig forutsetning for drift av behandlingsanlegget og fjellhallene, og at dette ikke er belyst i konsekvensutredningen.

«Miljødirektoratet vurderer at det fremdeles er mange ubesvarte spørsmål knyttet til avfallshåndteringen. Vi peker her på tema som vi mener er dårlig belyst i KU, men understreker at det vil bli behov for ytterligere opplysninger for å kunne behandle en eventuell søknad om tillatelse etter forurensningsloven», skriver direktoratet.

 

Direktoratet påpeker også at det vil være behov for flere undersøkelser av de geologiske forholdene i fjellet.

De mener også at det er manglende beskrivelse i konsekvensutredningen av behandlingsløsningen som er valgt, blant annet kapasiteten i anlegget og tilgangen til svovelsyre saltsyre.

Konkretisering

Videre påpekes det at det er uklart om tiltaket er i strid med vannforskriften, og at det er feil i datagrunnlaget for vurdering av utslipp til luft.

«Miljødirektoratet mener KU ikke konkretiserer miljøkonsekvensene ved etablering av deponier, behandlingsanlegg og steinfylling i Raudsand i tilstrekkelig grad», heter det i konklusjonen.

«Vår vurdering er derfor at beslutningsgrunnlaget for miljøkonsekvensene er for dårlig utredet til å kunne gi et godt bilde av situasjonen ved etablering av tiltaket».

Les også

Slik endte Raudsand opp som alternativ

 

Les også

– På tide at det blir gjort noe