Mens kraftomsetningen i strømselskapene er gjenstand for hard priskonkurranse, er nettleiedelen av driften et monopol.

Nettleien selskapene kan ta, er derfor regulert av myndighetene, representert ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). I praksis skjer det ved at det fastsettes en årlig inntektsramme som selskapene må avpasse sine tariffer etter. Dersom et selskap har hatt høyere/lavere tariffer enn samlet inntektsgrunnlag et år, vil det generere en mer-/mindreinntekt. Selskapene skal styre denne inntekten mot null over tid.

Les også: Venter billig vinterstrøm

Gjeld til kundene

Nordmøre Energiverk greide så vidt et plussresultat i 2012. Noter til regnskapet viser imidlertid at nettogjelden til nettleiekundene samtidig økte med 45,2 millioner kroner. Inntektsrammen fra NVE var da satt til drøyt 152 millioner.

I 2014 er det på tide å betale tilbake. I et nyhetsbrev til nettleiekundene skriver Neas: «Vi kan med glede meddele en vesent­lig reduk­sjon av nettleie­prisene våre i 2014. For næringslivet vil prisnedgan­gen i gjennomsnitt utgjøre 13 prosent. Husholdningskunder med årsforbruk på 20.000 kWh vil få ca. 800 kroner lavere nettleie neste år.»

Dyrere

i nyhetsbrevet fastslås det også at «prisnivået på NEAS sin nettleie har for øvrig over tid ligget på gjennomsnittet for fylket, jf. nettleiestatistikken fra NVE.»

En nærmere gjennomgang Tidens Krav har gjort i NVE nettleiestatistikk for Møre og Romsdal viser imidlertid at Nordmøre Energiverk husholdningstariffer har økt fra å være sju prosent dyrere i 2011 til å være 11 prosent dyrere enn et veid snitt av prisene i fylket i 2013. NVEs statistikker tar utgangspunkt i et årsforbruk på 20.000 kilowattimer. Prisforskjellen i 2013 utgjorde 5,7 øre per kilowattime, eller 1.140 kroner per husholdning per år. En prisnedgang på 800 kroner per husholdning, som NEAS nå varsler, utgjør til sammenlikning cirka fire øre.

Tre år

Neas sin gjeld til nettleiekundene økte altså ytterligere i fjor - til 50 millioner kroner. Nå skal dette tilbakebetales over tre år. Det opplyser styreleder i selskapet, Kristiansund-ordfører Per Kristian Øyen til Tidens Krav.

- Planen for 2014 er at denne gjelden skal ned og derfor reduseres tariffene, til gunst for våre kunder. Over en periode på tre år skal vi være i ca. null. Dette er en plan. Kundevekst, kraftpriser og forbruk vil påvirke regnestykket.