Fangsten på Nordmøre økte fra ett tonn i fjor til seks tonn i år

Kilenot: Årets sjølaksfiske på Nordmøre tok seg opp i år sammenliknet med fjorårets begredelige tall. Men seks tonn fisk er likevel klart under snittet for årene fra 2000 til 2015.

Kilenot: Årets sjølaksfiske på Nordmøre tok seg opp i år sammenliknet med fjorårets begredelige tall. Men seks tonn fisk er likevel klart under snittet for årene fra 2000 til 2015.

Artikkelen er over 4 år gammel

Bedring i kilenotfisket.

DEL

Etter et elendig fiske med kilenot i fjordene på Nordmøre i fjor, ble fangsten femdoblet i sommer. Resultatet ble vel seks tonn laks.

Det viser tall som Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde fredag. Fjorårets fangst var på usle 1.123 kilo, mens den i år kom opp i 6.029 kilo på Nordmøre og 13.770 kilo for hele Møre og Romsdal sett under ett.

Det var kilenotfiskerne i Tingvoll som stakk av med brorparten av fangsten på Nordmøre i år. De tok alene 4.171 kilo. Det tilsvarer knapt 70 prosent av totalfangsten i regionen.

Kilenotfiskerne i Halsa har innrapportert en samlet fangst på 1.389 kilo, mens fiskerne i Eide fanget 469 kilo med laks under årets sjølaksefiske. Dette er de tre eneste kommunene på Nordmøre som har rapportert fangster i år.

Under snittet

En samlet fangst på seks tonn kan synes bra i forhold til fjorårets begredelige resultat, men ligger likevel under gjennomsnittet fra 2000 og fram til og med 2015. Snittfangsten disse årene ligger på 11.679 kilo, viser beregninger TK har gjort.

Årets fangst ligger også milevis unna noen av fangstene som ble gjort tidlig på 2000-tallet da oppfisket kvantum flere år lå oppunder 20 tonn. Rekordåret var 2006. Da ble det tatt 23,7 tonn laks under sjøfisket i fjordene og på kysten av Nordmøre.

Unngikk begrensninger

På grunn av svikt i innsiget av laks innførte Miljødirektoratet i 2013 og 2014 ekstraordinære begrensninger i fisket etter laks, sjøørret og sjørøye både i elv og sjø. Regionene som ble berørt av ekstraordinære tiltak var Nordmøre, Sør-Trøndelag og Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag.

Også i sommer så det lenge ut til å bli nok et år med en svikt i innsiget. Fangstene i vassdrag og tellinger fra kilenotstasjoner tok seg imidlertid heldigvis opp mot slutten av juni, slik at det ikke ble nødvendig med ekstraordinære reguleringer.

Nasjonalt viser tallene en oppgang i forhold til i fjor. I den ordinære sesongen i sjø ble det i 2015 rapportert fanget 56.237 laks med samlet vekt på 233 tonn i sjølaksefisket i Norge.

Basert på vekt, er dette ni prosent høyere enn i 2014, men fem prosent lavere enn gjennomsnittet for perioden 2010 til 2014.

Store forskjeller

– Det er for tidlig å si noe sikkert om bakgrunnen for fangsttallene, og det er store regionale variasjoner. Økning i fangst i Midt-Norge reflekterer trolig et bedre lakseinnsig særlig i andre halvdel av sesongen, kombinert med at det ikke ble innført ekstraordinære reguleringer sier Yngve Svarte, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

Den samlede oversikten over årets laksefiske kommer først når SSB legger fram tall for elvefisket i februar.

Sikker kunnskap om hvor mye laks som har kommet inn til kysten i løpet av året, får vi først når innsigsberegninger fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning foreligger nærmere sommeren.

Artikkeltags