Vil vurdere pengebruk

Møttes: Torsdag møtte rådmann Arne Ingebrigtsen og assisterende rådmann Per Sverre Ersvik kontrollutvalget til diskusjon om kommunens  pengebruk knyttet til konsulenter og vikarer.

Møttes: Torsdag møtte rådmann Arne Ingebrigtsen og assisterende rådmann Per Sverre Ersvik kontrollutvalget til diskusjon om kommunens pengebruk knyttet til konsulenter og vikarer.

Artikkelen er over 3 år gammel

Kontrollutvalget i Kristiansund er fortsatt kritisk til kommunens konsulent- og vikarbruk.

DEL

I sin årsberetning vil de be bystyret se nærmere på pengebruken på dette felt. Det er klart etter utvalgets møte torsdag. Der stilte også rådmann Arne Ingebrigtsen og assisterende rådmann og økonomisjef Per Sverre Ersvik for å nyansere tallene som kontrollutvalget fikk seg forelagt i sitt siste møte.

Den oversikten viste at kommunen i fjor brukte nær 22 millioner kroner på innleie av konsulenter og vikarer mot 32,8 millioner foregående år.

Om lag 12,5 millioner av fjorårets beløp gikk til innleie av vikarer, mens tilsvarende beløp året i forveien var 18,6 millioner.

Ingebrigtsen og Ersvik kunne opplyse at kommuneledelsen har hatt og fortsatt har sterkt fokus på pengebruken innen dette felt. De fikk også ros fra utvalget for at pengebruken har gått ned.

Men utvalget er likevel opptatt av at også bystyret skal ha fokus på temaet. Derfor vil de som nevnt ta med noe om dette i sin årsberetning.

Her vil det trolig bli reist spørsmål om konsulentbruken kan reduseres, eksempelvis ved kursing og videreutdanning av personell i de ulike kommunale virksomhetene.

Kontrollutvalget er også opptatt av at formålstjenlig kompetanse må vektlegges ved utlysning av nye stillinger.

Nyansering

I forrige møte hersket det usikkerhet i utvalget om tallene de fikk seg forelagt var korrekte. Da Ingebrigtsen og Ersvik stilte i utvalget torsdag, ble ikke tallene bestridt.

Derimot ga de utvalget utfyllende informasjon om at vikarkostnaden ikke nødvendigvis kunne leses som at hele beløpet var blitt brukt på vikarbyrå.

Eksempelvis kan en ansatt i 60 prosent stilling i helsetjenesten i kommunen som påtar seg ekstra vakter, bli belastet her og medregnet i vikarposten, forklarte Ingebrigtsen.

Han la til at kommunen primært prøver å bruke egne ansatte i slike situasjoner framfor å leie inn eksterne.

Behovsprøvd

Rådmannen forsikret dessuten at administrasjonen prøver å legge opp bemanningen slik at den er tilpasset behovet.

Han billedliggjorde dette med å sammenligne med havet. Der det alltid er vann (det vil si behov for arbeidskraft), skal man ha egne ansatte for å ta unna. Konsulenter leies bare inn for å ta unna bølgetopper.

Han ga også uttrykk for at selv om kommunen har personalkostnader på 1,2 milliarder kroner i året, så leier man ikke inn vikarer for 120 millioner hvis eksempelvis sykefraværet er på 10 prosent. Her vurderes nødvendigheten av vikarbruk i hvert enkelt tilfelle.

Det var enighet om at de i fortsettelsen bl.a. skal se på muligheten for å splitte opp tallmaterialet noe mer, blant annet for å se hvor mye som knytter seg til bruk av egne ansatte som vikarer og innleie av eksterne.

Tilfredshet

Kontrollutvalget ga uttrykk for tilfredshet med administrasjonens svar og dialogen de oppnådde på møtet torsdag.

Dette må sees i lys av at utvalget tidligere har kommet med krass kritikk for at de er blitt neglisjert og oversett. Det er nå avklart at dette skyldes at sekretariatet har glippet og ikke alltid formidlet utvalgets bestillinger til administrasjonen.

Eller som Arne Ingebrigtsen sa det i starten av møtet:

– Jeg har ingen rett til å møte i kontrollutvalget. Jeg møter bare hvis jeg blir invitert. Og får jeg invitasjon, så kommer jeg gjerne tilbake igjen og lover å svare på spørsmål dere måtte ha.

Artikkeltags