Rådmannen vil si nei til å anke sykehusdommen - men setter krav om fullverdig tilbud

Rådmann Arne Ingebrigtsen (til høyre) anbefaler at Kristiansund kommune ikke anker sykehusdommen. Til venstre assisterende rådmann Per Sverre Ersvik.

Rådmann Arne Ingebrigtsen (til høyre) anbefaler at Kristiansund kommune ikke anker sykehusdommen. Til venstre assisterende rådmann Per Sverre Ersvik.

Artikkelen er over 2 år gammel

Har lagt fram sitt syn til bystyret.

DEL

Tirsdag 29. august skal bystyret i Kristiansund diskutere veien videre etter at kommunen tapte ankesaken i Frostating lagmannsrett.

Rådmannens innstilling er at bystyret vedtar ikke å anke Frostating lagmannsrett sin dom av 11.8.17 i spørsmål om gyldighet av vedtak om tomteplassering for fellessykehuset Nordmøre og Romsdal til høyesterett.

Best mulig helsetilbud

Videre i innstillingen står det at Kristiansund kommune vil i sitt videre arbeid vektlegge å arbeide for et best mulig helsetilbud for innbyggerne på Nordmøre, gjennom blant annet:

  • At det blir et fullverdig tilbud i det nye fellessykehuset.
  • Krav om etablering av en fullverdig barneavdeling ved fellessykehuset.
  • Gjennom Regionalt senter for Helseinnovasjon sikre utvikling av nye helsetjenester i bygningsmassen til sykehuset i Kristiansund.
  • Distriktsmedisinsk senter i Kristiansund med dagkirurgi.
  • Fullt fokus på at det ikke skal skje nedbygging av sykehuset i Kristiansund før det nye fellessykehuset står klart.
  • Arbeidsplasserstatninger i Kristiansund, avklare hvilke nye statlige funksjoner som kan etableres.
  • Tilbudet på Hjelset og i Kristiansund må være tilsvarende det som har vært eller bedre.
  • Utvikling av Helseinovasjonssenteret.

Vanskelig å nå fram

Rådmann Arne Ingebrigtsen anbefalte også å si nei til anke forrige gang, men da vedtok bystyret å gå imot innstillingen og anke til lagmannsretten. Ingebrigtsen forklarer innstillingen om å ikke anke til høyesterett på samme vis som sist:

- Før vedtak om anke av tingrettens vedtak i 2016 ble det innhentet flere juridiske vurderinger i saken. I sin vurdering av dommen fra Inntrøndelag tingrett vurderte Christian F. Galtung ved Kluge Advokatfirma at det vil være svært vanskelig å nå fram med kommunens søksmål overfor lagmannsrett og høyesterett. Han tilrådde derfor å ikke anke saken. Galtung vurderte også kommunens tilnærming for tingretten til å være helt i tråd med det som er gangbart argumentasjonsmønster overfor domstolene; «I det ligger det at jeg ikke kan se at kommunens prosessfullmektig kunne oppnådd noe bedre resultat ved å legge opp saken vesentlig annerledes. Alt tyder etter mitt skjønn på at selve saken ikke var god nok, det vi si at lokaliseringsvedtaket ikke er ugyldig». Rådmannen vurderer det slik at Galtungs vurdering kan tillegges styrket vekt etter lagmannsrettens behandling av saken og at vi må akseptere at vårt syn ikke vant fram, skriver rådmannen.

Ankefrist

Dommen fra Frostating lagmannsrett ble kjent fredag 11. august. I den enstemmige dommen heter det at anken forkastes, og at Kristiansund kommune skal betale 281.342 kroner i sakskostnader til Helse Midt-Norge innen to uker.

Ankefristen er én måned fra den dagen avgjørelsen ble forkynt eller meddelt, og fire dager etter dommen ble kjent møttes formannskapet, som drøftet saken. Der var det lite stemning for å anke.

Artikkeltags