Regjeringen utvider leteaktiviteten med 87 blokker på norsk sokkel. Et av områdene grenser til det politisk fredede Mørefeltet.

Konsesjonsrunden for de best kjente delene av den norske kontinentalsokkelen starter opp tirsdag.

– Det er snakk om et stort omfang blokker. Det er viktig å legge til rette for aktivitet på kort og mellomlang sikt, og ikke minst at ressursene i området kan forvaltes best mulig, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp) til NTB.

Olje- og energidepartementet utvider leteaktiviteten i det som heter forhåndsdefinerte leteområder med 87 blokker fordelt på 53 i Barentshavet og 24 i Norskehavet.

Lien viser til at omfanget og økningen av leteaktiviteten er bredt forankret i Stortinget.

– Det er en sentral del av norsk petroleumspolitikk gjennom lang tid. Men så lenge vi foreslår å utvide med mer enn én blokk, så vil noen være uenig i det. Det får vi bare være forberedt på, sier han.

– Tar miljøhensyn

De sørligste blokkene i Norskehavet, like nord for Kristiansund, tilstøter Møreblokken. I avtalen mellom regjeringspartiene og Venstre og KrF er man enig om at det ikke skal iverksettes petroleumsvirksomhet her.

– Ja, den ene blokken grenser inn mot Møreblokken, men den ligger ikke innenfor. Det er et område hvor det er lett etter olje og gass lenge, og det er gjort betydelige funn i nærheten, sier Lien.

– Blokken er også beskåret nettopp for å ta vare på miljøverdiene tilknyttet området, sier han.

Den største utvidelsen finner sted i Barentshavet, men ingen av de foreslåtte blokkene ligger i nærheten av iskanten, ifølge Lien.

– Disse blokkene ligger mye lenger unna iskanten enn hva som var tilfellet med tildeling i 23. konsesjonsrunde, sier han.

Utvider letingen

Hvert år lyses det ut nye tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) i modne områder. Dette er de mest utforskede områdene på sokkelen og har kjent geologi.

I løpet av de siste to årene har regjeringen økt antall blokker i Norskehavet og Barentshavet. Flere miljøorganisasjoner har kritisert utvidelsene, ikke minst fordi leteområdene ligger langt mot nord.

Samtidig har interessen blant oljeselskapene sunket. I år fikk departementet inn 33 søknader, noe som var færre enn året før. Lien har likevel troen på at han vil få nok søkere.

– Vi har sett at interessen for nye arealer i verden har falt dramatisk, men heldigvis opplever vi på norsk sokkel at interessen i større grad er opprettholdt, sier han.

Infrastruktur

TFO-ordningen skal sørge for at norsk sokkel skal kunne utforskes og ressurser kartlegges så raskt som mulig.

Selv om eventuelle funn er små og ikke egnet for selvstendig utbygging, kan det lønne seg om de knyttes til eksisterende infrastruktur. Men da må funnet bli planlagt og godkjent før infrastruktur på andre felt stenges ned.

Områder som ligger nært opp til felt som er under utvikling, kan komme raskt i gang, mener Lien, men han anslår at utbygging neppe kan finne sted før i 2025 dersom det dreier seg om letemodell med ressurser som kan drives som selvstendige felt.

Prosessen starter nå med en høringsrunde før blokkene lyses ut. Basert på tidligere år, anslår departementet at selskapene vil få frist til å søke i september neste år, med tildeling i januar 2018.