Kristiansund kommune skjerper kampen mot ulovlig tømming av ulovlig forurenset avløpsvann i det kommunale ledningsnettet. Forskrift om påslipp av olje-, fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett, Kristiansund kommune” skal legges ut til offentlig ettersyn med frist til 12. januar.

Målet med forskriften er å få kontroll over utslipp og derfor forbedre miljøet.

- Påslipp av fett, olje og kjemikalier fører til driftsproblemer i ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg. For eksempel ved at pumpestasjoner og ledningsnett må spyles oftere og at prosessutstyr i renseanlegg får nedsatt funksjon. Dette medfører i tillegg til økte driftsutgifter også et forverret miljø i sjøen rundt Kristiansund skriver byingeniør Eivind Raanes i et brev til lokalt næringsliv.

Forskriften skal sikre at kommunalt avløpsanlegg og personell ikke skades, og at drift og renseprosesser ikke vanskeliggjøres.

Forskriften gjelder for virksomheter som har påslipp hvis innhold og mengde kan påvirke kommunalt avløpsnett eller drift av dette negativt, og gjelder også virksomheter som har utskiller eller renseanlegg tilkoblet kommunalt avløpsnett. Utskillere og renseanlegg som ikke er i drift krever ikke godkjenning, men omfattes allikevel av bestemmelser i denne forskriften, står det å lese i forslaget.

Forurensingsloven og forurensingsforskriften blir anvendt for å gi tvangsmulkt, hvis villkårene ikke oppfylles.

Forslaget til forskrift er lagt ut til offentlig ettersyn på Servicekontoret (Vågeveien 4) og Byingeniørens kontor på Hagelin og på kommunens internettside.