På fylkesårsmøtet til Møre og Romsdal Venstre ble fem resolusjoner vedtatt, politiske saker som partiet lokalt skal fremme.

Blant sakene som ble vedtatt var et tydelig nei til deponi på Raudsand i Nesset kommune. Både Per Sefland fra Kristiansund og Olbjørn Kvernberg fra Molde hadde fremmet liknende forslag. Disse ble slått sammen og vedtatt enstemmig av fylkesårsmøtet.

I resolusjonen heter det at Møre og Romsdal Venstre går mot planene om å etablere et nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall ved Raudsand gruver i Nesset kommune.

Fylkeslaget mener at anlegget ligger for langt unna der avfallet oppstår, og at transportrisikoen er for stor.

Les også: Krever at gammelt avfall på Raudsand ryddes opp

Farlig transport

«Møre og Romsdal Venstre mener så lange transporter til lands og sjøs over tid representerer en betydelig risiko for forurensing. Tilsvarende gjelder ved mottak / håndtering ved anlegget og ved endelig deponi», heter det i resolusjonen.

Det påpekes at det langs fjorden har utviklet seg forskingsaktivitet, matproduksjon og reiseliv.

«Basert på ovenstående kan ikke Raudsand-alternativet beskrives som annet enn et miljømessig risikoprosjekt», konkluderer Venstre med.

I tillegg til dette vedtok fylkesårsmøtet en resolusjon hvor de krever at statens overføringsramme til fylkesvegfergedrift tar hensyn til dokumentert kostnadsøkning med tanke på miljøkrav og trafikkutvikling, spesielt siden det nå er krav om at nye ferger skal bruke lav- og nullutslippsteknologi.