Se bystyremøtet live fra klokka 13.00

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Tirsdag 6. november samles bystyret i Kristiansund til møte.

Kommunen streamer møtet direkte. Du kan se det i videoen øverst i saken.

Sakslisten er som følger:

PS 18/79 Godkjenning av protokoll fra møte 02.10.2018 2015/35821

 PS 18/80 Interkommunal barnevernvakt for Nordmøre og Romsdal 2013/1370

Saken gjelder: Denne saken gjelder opprettelse av en forsvarlig barnevernvakttjeneste utenom kontortid gjennom avtale om kjøp av barnevernvakttjenester fra Molde kommune.

Rådmannens innstilling: Kristiansund kommune inngår avtale om kjøp av barnevernvakttjenester fra Molde kommune. Kostnadene ved kjøp av barnevernvakttjenester er beregnet til NOK 1 143 745,- pr år og innarbeides i budsjettet for 2019 – Reduserte utgifter til bakvaktordning i Interkommunal barneverntjeneste for Kristiansund, Averøy og Gjemnes på NOK 820.000,-, som for Kristiansund utgjør NOK 600.000,- – Økt budsjettbehov på NOK 543.745,-

PS 18/81 Vedtak av oppvekstplan for Kristiansund kommune 2019-2027 2018/3319

Saken gjelder: Oppvekstplan har vært på høringsrunde, og skal nå vedtas i bystyret. Det er en overordnet strategiplan som skal gjelde for hele den kommunale oppvekstsektoren, som består av barnehage, skole, enhet for barn, familie og helse og PPT. Den enkelte enhet/avdeling skal utarbeide sine handlingsplaner på bakgrunn av oppvekstplanen.

Rådmannens innstilling: Kristiansund kommune vedtar oppvekstplan for 2019-2027. Oppvekstplanen skal erstatte styringsdokumentene Småspor for barnehage og Spor for skole, og skal gjelde for hele oppvekstsektoren.

PS 18/82 Fv. 64 Atlanterhavstunnelen – Innføring av betaling for nullutslippskjøretøy. 2008/883

Saken gjelder: Innføring av betaling for nullutslippskjøretøy på Fv. 64 Atlanterhavstunnelen.

Rådmannens innstilling: 1. Kristiansund kommune gir sin tilslutning til innføring av betaling for nullutslippskjøretøy i alle takstgrupper ved passeringer i bomstasjonen på fv. 64 Atlanterhavstunnelen. 2. Nullutslippskjøretøy uten avtale med Atlanterhavstunnelen AS skal betale en bompengetakst på 50 prosent av ordinær takst. Nullutslippskjøretøy med avtale skal betale 50 prosent av rabattert takst. 3. Det forutsettes likelydende vedtak i Møre og Romsdal fylkeskommune samt Averøy og Kristiansund kommune med hensyn til valg av løsning for betaling av nullutslippskjøretøy.

PS 18/83 Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal – 2. gangs behandling 2018/420

Saken gjelder: Forslag til lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket. Dette omhandler gebyr for oppgaver på forurenset grunn, utslipp av sanitært avløpsvann, oljeholdig avløpsvann, fettutskillere, åpen brenning og brenning av avfall i småovner og nedgravde oljetanker. Forslaget til forskriften ble utlagt til offentlig ettersyn ved annonse i Tidens Krav den 11. mars 2018 med frist for merknader innen 3. juni. I tillegg har forslaget til forskriften blitt kunngjort samtidig på kommunens nettsted med samme tidsfrist.

Rådmannens innstilling: Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket i Kristiansund kommune vedtas uten endringer fra 1. gangs behandling.

 PS 18/84 Effektivisering av VAR-tjenester og reduksjon av kommunale avgifter på sektoren 2016/3495

Saken gjelder: Oppfølgning av verbalforslag fra bystyrets budsjettbehandling 12.12.17 der bystyret ber rådmannen utrede hvilke tiltak som er mulige å gjennomføre for å oppnå en reduksjon av kommunale avgifter på VARFS-kapitlet, tilsvarende en snarlig gebyrreduksjon på minimum 5 %.

Rådmannens innstilling: Kristiansund bystyre anser effektivisering av VAR-tjenester og reduksjon av kommunale avgifter på sektoren for å være oppgave som det kontinuerlig må arbeides med. Det er viktig å balansere hensyn til økonomi med andre effektivitetsparameter på VAR slik at det ikke danner seg etterslep på vedlikehold og reparasjoner, som blir dyrere å ta etter på senere tidspunkt og fører til fremtidige hopp i utviklingen av VAR-gebyrene.

PS 18/85 Årsbudsjett 2018 – Likviditetslån 2017/4180

Saken gjelder: Endring av regnskapspraksis som gjør at kommunens ramme for likviditetslån økes med 175 mill. kroner.

Rådmannens innstilling: Bystyrets vedtak i sak 17/99 fra 12. desember om likviditetslån i fjor erstattes med: Bystyret vedtar at det kan tas opp likviditetslån innenfor en ramme på inntil 250 mill. kroner.

PS 18/86 Bryggeplan for Kristiansund – etablering av politisk gruppe INTERPELLASJON 2018/3578

Saken gjelder: Nedsettelse av et politisk utvalg som arbeider frem en oppdatert bryggeplan med databasen over gamle brygger.

Rådmannens innstilling: Bystyret velger en gruppe av tre politiske representanter, hvorav en politisk leder, som får ansvar for å legge fram forslag til revidering av «Bryggeplan for Kristiansund kommune». Brygger i Frei skal innarbeides i planen. Administrativ ressurs stilles til rådighet for utvalget.

Mandatet for bryggegruppen er å oppdatere tidligere planer og databasen og å søke å avklare spørsmål om prioritering av vern, vedlikehold og bruk.

En kostnads- og finansieringsplan over foreslåtte tiltak legges ved en sluttrapport som går til politisk behandling i bystyret.

 FO 18/12 Interpellasjon angående registrering av psykisk utviklingshemmede 2008/495

Saken gjelder: Interpellasjon fra Kristiansund FrP angående registrering av psykisk utviklingshemmede.

Du finner hele saksdokumentet her.

Artikkeltags