Vil ha luftambulanse stasjonert i Kristiansund

Orkidé mener det vil være et livsviktig tiltak å få stasjonert en luftambulanse permanent i Kristiansund.

Orkidé mener det vil være et livsviktig tiltak å få stasjonert en luftambulanse permanent i Kristiansund. Foto:

«Stasjonering av luftambulanse i Kristiansund vil være et livsviktig tiltak».

DEL

Det skriver Orkidé i sitt høringssvar til Helse Møre og Romsdals utviklingsplan. Regionrådet mener utviklingsplanen ikke tar nok innover seg den store endringen at sykehuset i Kristiansund skal avvikles og flyttes ut av regionen. Dette har stor betydning for det prehospitale tilbudet.

- Utfordringene ved at Kristiansund med 25.000 innbyggere i fremtiden skal med ambulanse ut av byen er [heller] ikke godt nok konkretisert og beskrevet i utviklingsplanen. Dagens veistrekning mellom Kristiansund og Hjelset inneholder flere trafikkmessige flaskehalser som må inngå i planleggingen av det prehospitale tilbudet, og regionrådet mener at strekningen må være utbedret før nytt sykehus tas i bruk. Kompenserende tiltak for lengre avstander og samtidighetskonflikter må konkretiseres. Stasjonering av luftambulanse i Kristiansund vil være et livsviktig tiltak. Det forventes at innbyggerne i Kristiansund og på Nordmøre ikke skal ha dårligere akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus enn kommuner som ligger geografisk nærmere akuttsykehuset, skriver Orkide.

Får støtte

Regionrådet får støtte av både Kristiansund, Smøla og Aure kommune.

- Ved etablering av ett felles sykehus for Nordmøre og Romsdal vil behovet for helikoptertransport øke. Trender viser også at transport mellom sykehusene med luftambulanse øker. Det bør derfor igjen drøftes om det er grunnlag for et eget stasjonert helikopter i Kristiansundsområdet. Landingsplass for helikopter må opprettholdes ved DMS Kristiansund, skriver Kristiansund kommune i sin høringsuttalelse.

Mens kommunen gjentar at intensivambulanse må stasjoneres i Kristiansund når SNR Hjelset er etablert, gjentar Aure og Smøla sin uttalelse til konseptfaserapporten for SNR:

- Tiltak som gir bedre tilgang på luftambulanse, også når det er dårlig vær, må prioriteres. Slik kommunene Aure og Smøla nå ligger, er det de som ligger mest perifert for luftambulansen sine baser i både Trondheim, Ålesund og Dombås. Slik våre kommuner ser det, kan en annen lokalisering av luftambulanse være med på å kompensere noe for lang reisevei til både akutt- og traumesykehus.

De to kommunene understreker også behovet for flere bilambulanser.

- Flere biler er helt nødvendig for å sikre tilstrekkelig beredskap og for å unngå samtidighetskonflikter. Slik vi ser det, er ikke en ekstra ambulanse stasjonert ved Hjelset tilstrekkelig for å kompensere for reduksjonen til ett sykehus, skriver de to kommunene.

Ingen endestasjon

Regionrådet viser til at Nordmøre er i en spesiell situasjon i helseforetaket, og er av den oppfatning at utviklingsplanen på tross av dette mangler en visjon, strategi og retning for utvikling av den desentraliserte spesialisthelsetjenesten på Nordmøre.

Orkide mener utviklingsplanen må vurdere behovet for å opprette intermediære senger/observasjonssenger som et supplement til senger i pasienthotell. Dette vil frigjøre viktig kapasitet på akuttsykehuset og representere et viktig tilbud til pasientene.

- Vi ser ikke at konseptrapporten for SNR har tatt tilstrekkelig hensyn til den aldrende befolkningens sykdomsbilde, og de sammensatte helseproblemene som vil oppstå. Dette vil ha direkte konsekvenser for sengekapasitet, for profilen på dagbehandlingstilbudene og for samhandlingen med kommunene. Kommunene kan ikke bli endestasjonen for spesialisthelsetjenesten sin manglende kapasitet for pasientbehandling, skriver Orkidé.

Regionrådet mener videre det er uakseptabelt at Helse Midt-Norge ikke tar hensyn til konsekvensene for det samlede helsetilbudet for innbyggerne på Nordmøre ved skifte av leverandør for kjøp av tjenester innen billeddiagnostikk.

- Det fremstår som om HMR og HMN ikke er koordinert, og vi forventer at HRM sikrer en samlet kapasitet som innebærer at innbyggerne på Nordmøre ikke må reise lengre for å få helsehjelp. Staten må se det samlede samfunnsøkonomiske bildet ve at lengre reisevei ikke bare er til belastning for innbyggerne, men også et direkte tap for norsk verdiskapning ved at pasient/pårørende er lengre borte fra jobb enn nødvendig, skriver Orkidé.

Det betegnes eller som «ikke tilfredsstillende» at innholdet i barnetilbudet fortsatt ikke er avklart i utviklingsplanen.

Reagerer sterkt

Kristiansund kommune reagerer sterkt på et forslag fra en arbeidsgruppe om å se DMS i Kristiansund og Sunndal i sammenheng.

- Denne anbefalingen kan ikke forstås på annen måte enn at disse to DMS` ene settes opp mot hverandre hva innhold og tjenestetilbud angår, skriver kommunene.

Kristiansund kommune reagerer i likhet med Orkide og flere andre Nordmørs-kommuner sterkt på at BUP Kristiansund foreslås nedbygd med 5,5 årsverk.

- Erfaringstall viser at behovet for tjenestene er økende, skriver Kristiansund kommune.

Artikkeltags