Svein Erik Olsen erklærer seg inhabil da hans far, Tor Olsen, har vært en av ildsjelene bak prosjektet. Ordfører Per Kristian Øyen som er styreleder i Neas, stiller spørsmål ved sin habilitet. Varaordfører Maritta Ohrstrand overtar ordførerklubba.

- Ordføreren er habil, mener Ohrstrand.

- Saken er så viktig at man nærmest for alt i verden må unngå å komme i formelle klemmer. Da er man på den sikre side ved å erklære ordføreren som inhabil. Jeg vil stemme for at han er inhabil, sier Asbjørn Jordahl.

- Jeg deler ikke Jordahls syn. Neas er et 100 prosent offentlig eid selskap. Et styremedlem der er habil. Inngår Neas en selskapsavtale med en privat aktør for å drifte banen, vil sannsynligvis ordføreren være inhabil når den saken kommer til bystyret. Jeg mener han ikke er inhabil i å vedta selve rammen, sier Dagfinn Ripnes.

- Har det vært andre selskap som har konkurrert med Neas om å innta dennr rollen, spør Anton Monge

- Svaret er nei. Ingen andre har vært inne i bildet, sier rådmann Just Ingebrigtsen.

Saken tas opp til votering. Bystyret vedtar at ordføreren er habil mot fire stemmer.

- Jeg var bekymret for at vi skulle miste banen. Sjelden vi finner en aktivitet som er for alle aldersgrupper. Når vi vet at vi med de avtalene rådmannen skal fremforhandle, kan få mindre utgifter enn vi har tenkt i budsjett, er dette en stor fordel. Vi har også en del forpliktelser på å levere varme. Gjenstår å få en aksept fra fylkesmannen på å bruke penger på dette, sier Berit Tønnesen.

- Isbanen bør fortsette. Er et unikt anlegg, og det er heller ikke noe å si på prisen. Har en del spørsmål. Hvorfor deles verdiene i to? Energiproduksjonen eies av Neas og isbanen av kommunen. Kunne ikke kommunen og Neas ha opprettet et felles eierselskap? Er det satt opp ny avtale om levering av energi til skoler og badeland? Kommunen og Braatt skal inngå en driftsavtale. Er det satt opp et driftsbudsjett? Jeg er skeptisk til at alle utgifter er kommet med, sier Knut Garshol, som poengterer at han støtter at kommunen overtar.

Svein Haga: - Er en del spørsmål som er dårlig belyst. Når det ikke var flere konkurrenter, synes jeg pantehaver har fått godt betalt. 9 millioner, hvor av kommunen skal betale 7, er en høy pris med bare en interessent. Kommer det løpende lånet på vel 5 millioner i tillegg til lånet på 7 millioner? Det er ikke kronefestet hva dette vil koste oss i driftsutgifter. Det ligger heller ingen avtaler på hva dette vil koste oss. Føler vi ikke har nok opplysninger til å ta en avgjørelse. Kanskje blir spørsmålene besvart på en måte som gjør at jeg endrer syn, men jeg synes dette er for omtrentlig.

Rådmann: Just Ingebrigtsen: - Lånene kommer ikke i tillegg. Det nye lånet er 50.000 mindre enn det vi hadde tidligere. Med nye tippemidler vil det reelle lånet være 5,6 millioner. Neas vil selge energi, ikke ha eierinteresser. Det vil de betale for. Så vil de selge varme til byggene i området. Vil også utvide slik at flere bygg får fjernvarme, blant annet Nordvesthallen. Kommunen skal eie, Neas skal drifte energien og et driftsselskap skal drifte isflata. Det skal de betale kommunen leie for. Det har vært snakk om et par hundre tusen. De kan få billettinntekter og reklameinntekter. Viktig for oss at driftsselskapet kan tjene penger og få noe igjen. Vi får ikke så mange andre til å ta over denne banen. Den som har tapt, er banken. Vi har ikke tapt noe særlig penger, men har spart utgifter på å gjøre det på denne måten. Avtale om kjøp av energi vil bli laget av Neas. Neas var mot felles eierselskap. Har fått signal fra fylket om at det var bedre å betale så lite som vi vil gjøre nå, enn å betale det dobbelte.

Steinar Berge: - Skal Neas ikke ha profitt på dette?

Just Ingebrigtsen: - Jeg skal ikke forskuttere morgendagens drøftinger om dette. Det vet jeg ikke. Jeg tror vi skal komme fram til en avtale som er levelig for alle parter. For Neas er det viktigste å få tak i kundene som er kommunen og fylkeskommunen.

Viggo Jordahl: - Jeg støtter at kommunen skal kjøpe. Synes rådmannen skal få lov til å forhandle i morgen. Men så bør det være en politisk behandling i formannskapet når avtaleutkastene er på plass.

Erik Aasprong: - Har det ikke vært for alle ildsjelene i byen, ville vi ikke hatt de anleggene vi har. Isbanen var et løft, men det var synd det gikk som det gikk. Her fanger bordet, og det er bare å få det opp å stå igjen. Alle slike prosjekt er avhengig av tippemidler. Kommunen prioriterer. Skøytebanen ble prioritert fram i køa. Det har vi fått kritikk for, og nå er den forsterket. Kan ordføreren gi til kjenne at de prosjekter som står i kø, blir stående der de er og at en ny søknad kommer bak i køa.

Bjørn Tore Schrøen: - Jeg er skeptisk, selv om jeg forstår regnestykket. Hva skjer hvis Braatt må kaste inn håndkleet? Hva om de går lei? Hva vil da skje?

Dagfinn Ripnes: - Synes visjonen kommer i bakgrunnen. Tenk hva dette betyr for bolyst og identitet. Kan noen forestille seg at noen drifter dette billigere enn dugnadsgjengen i Braatt?

Åge Austheim. - Penger til eldreomsorg har de ikke, men kunstisbane skal de kjøpe, skrives det i TK. Noen sier vi bruker penger som fulle sjøfolk, men de bruker egne penger. Det er ikke et alternativ å betale 12 millioner for å sette banen ut av drift når vi kan betale sju og få banen i drift. Ber om at driftsbudsjettet legges fram for bystyret i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Bjørn Eeg: - Helt enig med Austheims intensjoner om bruk av banen. Kan alle tilleggsforslagene utsette isleggingen? Vi må ha en rask saksbehandling.

Åge Austheim: - Ikke noe i mine forslag som forsinker islegging.

Just Ingebrigtsen: - Dere ber om Braatts driftsbudsjett. Det er det ikke enkelt å be om. Vi skal ikke ha noe med drifta. All varmen som kommer ut, selger Braatt til Neas og Neas selger den videre. Vi kan be de legge til rette for nye bygg, og det har de sagt de vil. Jeg skjønner ikke hvor vi skal hen med disse forslagene. Vi går inn på andres bedd.

Svein Haga: - Skal vi ikke bry oss om drift og salg av energi, er jeg enda mer forundret.

Just Ingebrigtsen: - All drift av is overlates Braatt for 200.000 per år. Så får Braatt drive banen for det. Strømmen kjøper vi til samme pris som ellers. Kommunen har ikke noe driftsbudsjett, men et investeringsbudsjett.

Harald Stokke: - Dette er blitt en utrolig merkelig debatt. Det dere spør om, står i saksframlegget. Vi får en kunstisbane, og det blir enda billigere enn det som står her. Kan selvsagt stille en masse spørsmål. Jeg tror Braatt kan klare dette. Braatt har klart det utrolige her i byen. Hva ville kulturlivet i byen vært uten Braatthallen? Betingelsene nå er bedre enn før konkursen. Hva syter vi oss for da? Vi burde jublet, klappet i hendene og kjøpt oss skøyter.

Svein Haga: - Jeg spør etter kronebeløpet på et lån på 7 millioner trukket fra de 200.000 fra Braatt.

Harald Stokke: - Jeg tror renter og avdrag på et mindre lån blir mindre enn på et større lån, som vi hadde tidligere.

Magne Ommedal: - Alt koker ned til ei setning. Kommunens utgifter blir mindre enn før konkursen. Det sier alt. Jeg vil berømme ildsjelene i Braatt som har fått til dette.

Birger Saltbones: - Jeg har fått svar på mine spørsmål. Jeg vil støtte innstillingen. Lurt å sluttbehandle i formannskapet.

Bjarne Elde: - Glad saken fikk en mer positiv vri på slutten. Det er noen som har stått på for å få til løsninger. Både rådmann og ordfører har gått i bresjen. Også Nordea og Braatt fortjener ros. Nå er det viktig å få is. Får stole på at rådmannen vil sluttføre dette, og så kan formannskapet bli orientert i etterkant

Viggo Jordahl: - Både kommunen og idrettslaget kan vente til formannskapet har behandlet saken.

Bjarne Elde: - Det er tilstrekkelig at avtaleutkast blir forelagt til orientering.

Just Ingebrigtsen: - Synes avtalene skal forelegges formannskapet. Det er ordføreren som skriver under slike avtaler. Er litt tidspress. Skulle hatt is for lenge siden. Vi kan garantere at vi ikke kommer foran i køen for spillemidler. Det er politikerne som prioriteter. I dag skylder vi 7 millioner. I budsjettet i dag har vi 700.000 til lån og avdrag. Så får vi 200.000 fra Braatt i leie. Da blir det 500.000. Med spillemidler kommer vi på 360.000 mot i dag 700.000.

Da er debatten over. Bystyret gjør seg nå klar til votering.

Bystyret har enstemmig vedtatt å kjøpe kunstisbanen. Forslagene fra Frp ble ikke vedtatt, og det ble heller ikke forslaget fra SV om formannskapsbehandling.