Utreder sammenslåing av helseforetakene i Trøndelag

Helse Midt-Norge RHF vil utrede fordeler og ulemper ved en mulig sammenslåing av Helse Nord-Trøndelag HF og St. Olavs hospital HF.