Hektisk år for tingretten

2013 var et hektisk år for sorenskriver Ivar Svendsgaard og Nordmøre tingrett. Foto: Trygve Strand Joakimsen

2013 var et hektisk år for sorenskriver Ivar Svendsgaard og Nordmøre tingrett. Foto: Trygve Strand Joakimsen

Artikkelen er over 3 år gammel

Nordmøre tingrett gjennomførte 79 flere hovedforhandlinger i fjor enn året før.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisa og alt innhold på nett

Det var i 2013 en forholdsvis stor økning i antall innkomne straffesaker og tvistesaker sammenlignet med 2012. Saksbehandlingstiden ble samtidig redusert sammenlignet med fjoråret.

– Dette har sammenheng med at tingretten fra 1. mai har hatt korrekt bemanning, det vil si tre faste dommere og to dommerfullmektiger, sier sorenskriver Ivar Svendsgaard.

Økningen i antall straffesaker skyldes ifølge tingretten at politiet har hatt et effektivt år.

– Antall innkomne saker har økt, men ifølge politiet har kriminaliteten gått ned, særlig hva gjelder vinningsforbrytelser og voldskriminalitet, sier Svendsgaard.

Ikke økt kriminalitet

Antall meddommersaker økte fra 133 i 2012 til 212 saker i 2013. Øøkningen innebærer at saksmengden er kommet opp mot et tidligere gjennomsnitt.

– Det er følgelig ikke snakk om økning av kriminaliteten på Nordmøre, men et effektivt år i politiet. Vi ser av sakstypene at økningen også skyldes at politiet nå sender ikke vedtatte forelegg raskere til retten enn tidligere, sier Svendsgaard.

Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden var på 53 dager. Det ligger godt innenfor Stortingets måltall på 90 dager.

Tingretten mottok i 2013 i alt 336 enedommersaker mot 363 saker året før.

Antall saker med dommeravhør stanset på 23 mot 32 i 2012.

I fjor var det en økning i antall tvistesaker på 36 prosent sammenlignet med året før, det vil si fra 111 til 151 saker.

– Sakstallet varierer fra år til år, og det er vanskelig å mene noe sikkert om årsaken, sier Svendsgaard.

Nordmøre tingrett mottok tre skjønnsbegjæringer i 2013 mot 13 i 2012. Årsaken til nedgangen synes å være først og fremst bedre værforhold i 2013.

Det ble i 2013 registrert 660 dødsfall på Nordmøre mot 643 året før.

Tingretten mottok i alt 275 begjæringer om tvangssalg i fjor mot 266 begjæringer i 2012.

I 2013 mottok tingretten i alt 97 konkursbegjæringer, og det ble åpnet 63 konkurser. Økningen i antall åpnede konkurser var på 43 prosent sammenlignet med 2012.

Det ble foretatt 66 vigsler i 2013 mot 73 i 2012.

Artikkeltags