Foreslår ni statlige arbeidsplasser lagt til Kristiansund!

Omorganiseres: Skattedirektoratet ønsker å flytte skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten. Det kan gi ni statlige arbeidsplasser i Kristiansund.

Omorganiseres: Skattedirektoratet ønsker å flytte skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten. Det kan gi ni statlige arbeidsplasser i Kristiansund.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

- og ingen til Molde.

DEL

Ja, det er visst mulig. Mandag kom i hvert fall Skattedirektoratets forslag til omlegging av skatteoppkreverfunksjonen. Denne funksjonen utøves i dag ute i kommunene, ofte i samarbeid. I Møre og Romsdal dreier det seg om drøyt 62 årsverk som går med til å utføre dette arbeidet.

Flyttes til Skatteetaten

Skattedirektoratet foreslår nå å flytte denne funksjonen til skatteetaten og redusere antall årsverk nasjonalt fra 1483 til 985, et kutt på 34 prosent. For Møre og Romsdal foreslås det å redusere antall samlede årsverk til 38, en reduksjon på 39 prosent.

Av disse 38 årsverkene foreslår Skattedirektoratet å legge 29 til Ålesund og ni til Kristiansund. Hovedforskjellen her er at 20 årsverk knyttet til arbeidsgiverkontroll er foreslått lagt til Ålesund. I Kristiansund er det foreslått seks stillinger til innkreving og tre stillinger til veiledning og andre støttefunksjoner.

- Veldig hyggelig og et godt signal på at vi ER attraktiv, sier Kristiansunds-ordfører Per Kristian Øyen.

- Jeg håper at dette er starten på flere statlige arbeidsplasser i en kommune som i dag har altfor få. Dette er veldig gledelig, konstaterer Øyen.

Blir forslaget fulgt, blir Møre og Romsdal et av unntakene fra hovedregelen om bare ett kontor i hvert fylke.

"Vurdert ut fra geografi, antallet skattytere og arbeidsgivere, samt mulighetene for overføring av kompetanse fra skatteoppkreverne synes det klart at Ålesund bør velges. Av hensyn til en best mulig geografisk spredning av innkrevingsmiljøene og den totalt sett beste tilgjengeligheten for skattyterne foreslår vi at det også opprettes en innkrevingsenhet i Kristiansund", heter det i arbeidsgruppens utredning.

Sparer 370 millioner

I tillegg til å effektivisere driften og redusere kostnadene med 370 millioner kroner begrunnes omorganiseringen med faglige hensyn.

"Dagens skatteoppkreverkontor har store variasjoner i størrelse, og 60 prosent av kontorene benytter to eller færre årsverk på oppgavene totalt. I vårt forslag til organisering samler vi de ulike skatteoppkrever-oppgavene i egne, større fagmiljøer. Større fagmiljøer tilrettelegger for redusert sårbarhet, kunnskapsdeling og kompetanseutvikling, økt likebehandling og mer attraktive arbeidsplasser, blant annet på grunn av muligheter for spesialisering og utvikling. Samlet sett mener vi dette vil innebære en økt rettssikkerhet for skattytere, næringsdrivende og arbeidsgivere", heter det i utredningen.

Det fremgår ikke av utredningen hvilke kommuner som vil miste arbeidsplasser som følge av omleggingen - og hvor mange.

Artikkeltags