Averøy nominert til nasjonal jordvernpris

Averøy kommune er nominert til nasjonal jordvernpris.

Averøy kommune er nominert til nasjonal jordvernpris. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Fylkesmannen foreslo Averøy som nummer én, og Tingvoll som nummer to.

DEL

Regjeringen har utarbeidet en nasjonal jordvernstrategi som ble lagt fram for Stortinget i 2014-2015, noe Stortinget sluttet seg til. Ett av tiltakene i nasjonal jordvernstrategi var å etablere en nasjonal jordvernpris, noe som skal bidra til å øke oppmerksomheten om jordvern. Ut fra dette har Landbruks- og matdepartementet i samråd med Kommunenes sentralforbund utarbeidet statutter for en slik pris.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har fått i oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet til å foreslå kandidater fra Møre og Romsdal. Etter en samlet vurdering har Fylkesmannen foreslått Averøy kommune som kandidat nummer én og Tingvoll kommune som nummer to. 

Verdsetter jordvern

Fylkesmannen begrunner nominasjonen på følgende vis: «Fylkesmannen meiner at det i Averøy kommune er stor vilje både politisk og administrativt til å verdsette jordvernet høgt i arealsamanheng, noko som igjen synast ved at Fylkesmannen ikkje har fremja verken motsegn eller klage på kommunen sine vedtak sidan år 2006.

Averøy vedtok ny kommuneplan arealdel 17.01.2017, ei plan som Fylkesmannen ikkje hadde motsegn til på vegne av landbruksinteressene. Denne plana vart vurdert til å ha positiv verknad med omsyn til jordvernet, då fleire område med dyrka jord og innmarksbeite som i førre kommuneplan var satt av til utbygging, no vart tilbakeført til LNFR-føremål. Averøy kommune har også laga tydelege retningsliner for dispensasjonspraksis, noko som er ei klar styrke for landbruksinteressene.»

Artikkeltags